กายวิจิตร

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น โดยการจัดครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำนิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining)” โดยมีเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ผนวกกับการนำเสนอทางด้านศิลปะ

อนึ่ง การดองใสและย้อมสี (Clearing and Staining) ส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักในวงการของวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยนำตัวอย่างของการดองใสและย้อมสีของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด รวมทั้งตัวอย่างการดองเขียวของพืช โดยตัวอย่างเหล่านี้ล้วนได้มาจากการทดลองและการวิจัยของนิสิตและคณาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านกระบวนการทำที่ประณีตและสมบูรณ์แบบนำมาจัดแสดงสู่สาธารณชนโดยนิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นการผสานกันระหว่างมุมมองทางวิทยาศาสตร์และศิลปะเพื่อให้สาธารณชนคนทั่วไปสามารถเข้าถึง เข้าชมและสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยนิทรรศการจะจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17.00น. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

นิทรรศการ : “กายวิจิตร” (Clearing and Staining)
ผู้รับผิดชอบนิทรรศการ : สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 9 มีนาคม – 24 เมษายน 2563
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-2183645-6

You may also like...