PAMDA BURE MOMENTI foto illustrations

Pamda Bureใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้กว่า 5 ปี ในขณะที่อาศัยอยู่ใน Bangkok, Sydney และ Beppu ในการถ่ายทอดผลงานลงบน รูปภาพ Fine Art Illustration โดยตั้งชื่อนิทรรศการครั้งนี้ว่า พิศดู ศิลปะร่วมสมัย ของ Pamda นั้นเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน สะท้อนของมุมมองการดำเนินชีวิตว่าโลกนี้นั้นมีอะไรน่าสนุกและพิศดาร มากกว่าที่เราเห็นอีกมากมาย

นิทรรศการ : PAMDA BURE MOMENTI foto illustrations พิศดู

วันที่ : 10 สิงหาคม 2562

เวลา : 10.00 – 18.00 น

สถานที่ : TCDC ไปรษณีย์กลาง

รายละเอียดนิทรรศการ : 081-8993199

 

 

 

Jarunee Setthapinun <modmost@gmail.com>

You may also like...