ครุ ศิลปะไทย

ศิลปะไทย เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของชาติ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาให้มีความเจริญงอกงาม สาขาวิชาศิลปศึกษาจึงให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะไทยแก่นิสิต รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสอนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ “ครุ ศิลปะไทย” เป็นการสะท้อนศักยภาพของนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาในการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยหลากหลายประเภท การเป็นนักวิชาและการเป็นครูที่จะถ่ายทอดทักษะความรู้แก่เยาวชนของชาติสืบไป

นิทรรศการ : ครุ ศิลปะไทย
ศิลปิน : นิสิตทุนโครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 คน
วันที่ : 6-23 สิงหาคม 2561
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-218-3645-6

 

Chula Museum : chulamuseum@gmail.com
รัชฎากรณ์
02-218-3645-6

You may also like...