การแส​ดงละครหุ่น​สายเรื่องให​ม่

คณะหุ่นสายเสมา ได้สร้างสรรค์ผลงานละครหุ่นสายไทยขึ้นมาหลายเรื่อง ทั้งจากการเขียนบทขึ้นมาใหม่และการนำวรรณกรรมไทยมาดัดแปลงให้มีความร่วมสมัย โดยแทรกแนวคิดเชิงพุทธปรัชญา คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา และการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ อันก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย อีกทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมหุ่นสายไทยอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป


สำหรับปิดเทอมนี้คณะหุ่นสายเสมาจะมาเติมความสุขให้ทุกคนด้วย ละครหุ่นสายซีรีส์ชุด”เทวดาจ๊ะจ๋า”ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของละคร รวมถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคี ประกอบด้วย
–  ชุด ความพอเพียง
–  ชุด ความสามัคคี
–  ชุด คุณธรรม จริยธรรม
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ทางโรงละครหุ่นสายเสมาสามารถ
เปิดแสดงรอบพิเศษในวันธรรมดา ตั้งแต่วันอังคาร-วันศุกร์ โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์ เป็นอย่างช้า
ละครหุ่นซีรีส์ ชุด เทวดาจ๊ะจ๋า
ความยาวตอนละ ประมาณ 10-15 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โรงละครหุ่นสายเสมา
ที่อยู่เลขที่ 16/225 หมู่ 2 ซอยวิภาวดี 58 (สุขสรรพ์ 3) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-956-4180 กด 0
มือถือ 089-222-9974
ทุกวันตั้งแต่ 08.30-20.30 น.
อีเมล์ : semathai@live.com

 

You may also like...