“นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล”

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังเสวนาและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ. 2560” ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายภารเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในเวลา 14.30 – 16.30 น. พบกับการเสวนาศิลปะหัวข้อ “กัญญาสไตล์กัญญา” ร่วมเสวนาโดย อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ และ รศ.ดร. กฤษณา หงส์อุเทน และเวลา 17.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่ 5 – 28 เมษายน 2561 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. * ชมฟรี * ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

“ครู / อาจารย์” ในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ และอบรมจริยธรรม แต่ความสำคัญมิได้จำกัดเพียงการสอนในชั้นเรียนตามรายวิชาต่าง ๆ เท่านั้น การดำรงตนเป็นศิลปินที่ทำงานศิลปะและการนำผลงานออกแสดงในนิทรรศการต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นอีกบทบาทสำคัญในการเป็นตัวอย่างการเป็นศิลปินและผู้นำศิลปะแนวทางใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปี เกิดเมื่อวันที่ 2๐ กันยายน 2๔๙๐ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับปริญญาศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ จากสถาบันศิลปะแห่งชิคาโก สหรัฐอเมริกา เข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนศิลปะ ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนได้รับการยกย่องให้เป็นศาสตราจารย์ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2๕๕๖

ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล เป็นผู้เริ่มฟื้นฟูการเรียนการสอนเทคนิคภาพพิมพ์หิน ในปี พ.ศ. 2๕34 รวมทั้งได้มีการจัดพิมพ์เอกสารวิจัยความเป็นไปได้ในการทำภาพพิมพ์หินในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดพิมพ์ตำราภาพพิมพ์หิน ด้วยทุนสนับสนุนของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมูลนิธิซิเมนต์ไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ถวายการจัดพิมพ์ผลงานภาพพิมพ์หินฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ ภาพช้างและภาพสระบัว ในด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ อาทิ Monoprint, Silkscreen และ Lithograph รวมทั้งจิตรกรรม สื่อผสม ศิลปะจัดวาง เริ่มมีการจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในปี พ.ศ. 253๐ จนกระทั่งมาถึงครั้งที่ ๘ ในปี พ.ศ. 2551 ในนิทรรศการ “พิราบไทย 2551 เมื่อไหร่จะไม่(พิลาบ) เสียที” ที่สะท้อนความระส่ำระสายในสังคมไทย อันเนื่องมาจากเกมการเมืองของผู้กุมอำนาจหลายฝ่าย กระทั่งประชนคนไทยแตกแยกแบ่งสี นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ยังได้ร่วมแสดงผลงานในประเทศหลายนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ เช่น นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ อาทิ ยูโกสลาเวีย ชิลี แบกแดด ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น และนิทรรศการศิลปะประเภทจิตรกรรมในต่างประเทศ ผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ผลงานชุด“ภาพพิมพ์หิน – จิตรกรรมหมึกดำ” ผลงานชุด “ธง : พฤษภา 2535”และ “SLASH” นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Show Me Thai” 2007) เนื่องในโอกาส 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ณ Museum of Contemporary Art of Tokyo นิทรรศการ “รอยยิ้มสยาม” นิทรรศการศิลปะ “ฝันถึงสันติภาพ : ศิลปะไทยร่วมสมัยในยุคขัดแย้ง”

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ได้ทำหน้าที่ศิลปินทัศนศิลป์สร้างสรรค์ มีการนำเสนอผลงานอย่างมุ่งมั่นให้ประชาชนได้ตระหนักรู้คุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้ความมีสันติธรรม จนในปีพุทธศักราช 2554 สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้มอบรางวัลปีติศิลป์สันติภาพเชิดชูเกียรติ ในฐานะนักสร้างสรรค์ศิลปกรรมผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านทัศนศิลป์ ให้แก่ ศาสตราจารย์กัญญา เจริญศุภกุล เนื่องในวาระครบรอบ 65 ปี วันสันติภาพไทย จากผลงานและคุณูปการเหล่านี้ จึงนับได้ว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล เป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ทุกประการ ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อไป

เพื่อเชิดชูเกียรติของศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล คณะจิตรกรรมฯ ร่วมกับ ภาควิชาภาพพิมพ์ ได้จัดทำโครงการ เชิดชูเกียรติศิลปิน / อาจารย์ผู้ได้รับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ. 2560 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการฯ และการบรรยายและเสวนาเรื่องแนวความคิดและผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน โดยนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่ 5 – 28 เมษายน 2561 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. * ชมฟรี * ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และกำหนดการจัดเสวนาร่วมกับพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 034-271-379 (วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.30 น.)
E-mail : psgartgallery@gmail.com
Facebook Page : Psg Art Gallery
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/

สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Page: Psg Art Gallery

https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/

 

You may also like...