Farewell: The Art Center’s Acknowledgments 2016

ตลอดระยะร่วมสองทศวรรษที่หอศิลปวิทยนิทรรศน์ดำเนินการมา ความสำเร็จที่เกิดขึ้นรวมถึงชื่อเสียงในฐานะหอศิลป์ร่วมสมัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ล้วนเป็นผลมาจากความเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนของบุคคลและหน่วยงานหลายฝ่าย

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของหอศิลปฯ ศิลปินและภัณฑารักษ์ หอศิลป์และองค์กรศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผู้มาชมงาน และสื่อสารมวลชนและนักวิจารณ์ศิลปะ ที่ต่างให้การสนับสนุนหอศิลปฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ที่กล่าวมานี้ศิลปินนับเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในการแสดงงานศิลปะ เพราะหากปราศจากศิลปินที่ทำงานศิลปะอันทรงคุณค่า และให้เกียรติหอศิลปฯ เป็นสถานที่นำเสนอผลงาน หอศิลปฯ ก็ไม่อาจได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะร่วมสมัยอย่างที่เป็นอยู่ได้

เมื่อหอศิลปวิทยนิทรรศน์จำต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในศตวรรษที่สอง หอศิลปฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการกล่าวขอบคุณศิลปินทั้งหลายที่ได้ร่วมสร้างชื่อและความสำเร็จให้กับหอศิลปฯ เปรียบได้กับการทำกิตติกรรมประกาศ (acknowledgments) นิทรรศการอำลาหอศิลปฯ นี้จะจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่เคยแสดงงานที่หอศิลปฯ ในจำนวนที่มากที่สุดที่เคยมีมา และจัดในลักษณะของ Salon ที่พยายามให้เกียรติศิลปินแต่ละท่านเสมอกัน

อนึ่ง แม้นิทรรศการนี้จะไม่จำกัดชนิดของผลงาน แต่ก็มีการกำหนดขนาดเพื่อให้สามารถจัดแสดงผลงานของศิลปินทุกท่านในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ หัวข้อของผลงานควรมีความเกี่ยวข้องกับการ acknowledgment ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง คำว่า acknowledge ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่หลากหลาย ได้แก่
• to publicly express thanks for help you have been given
• to accept that something is true
• to accept that somebody/something has a particular authority or status
• to show that you have noticed somebody/something by smiling, waving, etc.
• to tell somebody that you have received something that they sent to you

สำหรับนิทรรศการนี้ ผลงานสามารถ acknowledge วงการศิลปะและศิลปินทั้งหลายในแง่มุมต่าง ๆ หรือ acknowledge หอศิลปฯ ทั้งในเชิงกายภาพและความหมายเชิงนามธรรม หรือแม้แต่ acknowledge จุดเปลี่ยนใด ๆ ที่สำคัญในเส้นทางการเป็นศิลปินของตนเอง หรืออื่น ๆ ใด ๆ ที่คำว่า acknowledge จะสามารถครอบคลุมไปถึงได้

หอศิลปวิทยนิทรรศน์หวังว่านิทรรศการนี้จะทำหน้าที่เป็นทั้งกิตติกรรมประกาศที่แสดงถึงความรู้สึกขอบคุณที่หอศิลปฯ มีต่อศิลปินที่ได้เคยมาจัดนิทรรศการที่พื้นที่แห่งนี้ และในขณะเดียวกันก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหอศิลปฯ และวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยโดยตรง และเป็นนิทรรศการที่สื่อ “สาร” ได้อย่างน่าจดจำ

นิทรรศการ : Farewell: The Art Center’s Acknowledgments 2016
ศิลปิน : กมล เผ่าสวัสดิ์, กระสินธุ์ อินสว่าง, กฤช งามสม, เกศ ชวนะลิขิกร, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, จักกาย ศิริบุตร, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, จักรวาล นิลธำรงค์, จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, จุฬญาณนนท์ ศิริผล, เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์, ญาณวิทย์ กุญแจทอง, ดาว วาสิกศิริ,
ดุษฎี ฮันตระกูล, ตะวัน วัตุยา, เตยงาม คุปตะบุตร, เถกิง พัฒโนภาษ, ท๊อป จ่างตระกูล, ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ, นพไชย อังควัฒนะพงษ์,
นรเศรษฐ์ ไวศยกุล, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, ประทีป สุธาทองไทย, ประพล คำจิ่ม, ปรัชญา พิณทอง, ปิยทัต เหมทัต, พินรี สัณฑ์พิทักษ์, มานิต ศรีวานิชภูมิ, เมธี น้อยจินดา, ไมเคิล เชาวนาศัย, ยุรี เกนสาคู, ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล, วสันต์ สิทธิเขตต์, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, วิภู ศรีวิลาศ, วุฒิกร คงคา, สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์, สาครินทร์ เครืออ่อน, สืบแสง แสงวชิระภิบาล, สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย, สุธี คุณาวิชยานนท์, สุรชัย เอกพลากร, อดิวิศว์ อังศธรรมรัตน์, อภินันท์ โปษยานนท์, อำมฤต ชูสุวรรณ และ อิ๋ง กาญจนะวณิชย์
วันที่ : 26 ธันวาคม 2559 – 18 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ : หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 02-218-2965
อีเมล์ : info.artcenterchula@gmail.com

หอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
www.car.chula.ac.th/art
Facebook: The Art Center – Chula
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

The Art Center, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, cordially invites you to our farewell exhibition marking our closure in early 2017. Farewell: The Art Center’s Acknowledgments 2016 is the gallery’s largest show, featuring 50 artists who had previously exhibited at the gallery before. Not only is the exhibition our farewell to the art community, it also expresses appreciation to all the artists who have worked with The Art Center and have contributed to its recognition in Thai and international art scenes.

Concept
For over two decades, the reputation and success of The Art Center of Chulalongkorn University as one of the leading contemporary art galleries in Thailand has been founded upon the contribution of many individuals and organizations, from the university’s Office of Academic Resources itself to artists and curators, other galleries and cultural organizations—both in Thailand and abroad, as well as visitors, the press and critics. Among these, artists play the most important role, because without whose works The Art Center would not have earned the recognition as it has from the contemporary art community.

As The Art Center has planned to revamp its operations in 2017, the gallery is staging a special exhibition to thank all the artists for having contributed to the gallery’s past success. The exhibition features the largest number of artists and is presented in a salon style with the aim of giving equal recognition to all the artists.

Even though there will be no restrictions in terms of the type of work, there is a condition on size. In addition, the theme of the exhibition is “acknowledgment” and artworks to be on display can respond to any meaning of the word “acknowledge”. Following are the definitions of “acknowledge” from an Oxford dictionary:
• to publicly express thanks for help you have been given
• to accept that something is true
• to accept that somebody/something has a particular authority or status
• to show that you have noticed somebody/something by smiling, waving, etc.
• to tell somebody that you have received something that they sent to you

For this exhibition, each artist can either acknowledge the art community or other artists in various aspects, acknowledge The Art Center in terms of its physical space or in an abstract sense, acknowledge any turning point or milestone in their career or acknowledge anything that has to do with art or the art community.

The Art Center hopes this exhibition will act as “Acknowledgments” that expresses deep appreciation for the artists who have exhibited at the gallery while at the same time creating a memorable show that says something meaningful about Thai contemporary art.
Exhibition : The Art Center’s Acknowledgments 2016
Artists : Adiwit Ansathammarat, Amrit Chusuwan, Apinan Poshyananda, Chulayarnnon Siriphol, Dow Wasiksiri, Dusadee Huntraku, Eiji Sumi, Gi-ok Jeon, Ing Kanjanavanit, Jakapan Vilasineekul, Jakkai Siributr,
Jakrawal Nilthamrong, Jedsada Tangtrakulwong, Jirapat Pitpreecha, Justin Mills, Kade Javanalikhikara, Kamin Lertchaiprasert, Kamol Phaosavasdi, Krasin Inswang, Krit Ngamsom, Latthapon Korkiatarkul, Manit Sriwanichpoom, Maythee Noijinda, Michael Shaowanasai, Nipan Oranniwesna, Nopchai Ungkavatanapong,
Noraset Vaisayakul, Pinaree Sanpitak, Piyatat Hemmatat, Prapon Kumjim, Pratchaya Phinthong, Prateep Suthathongthai, Sakarin Krue-On, Sanitas Pradittasnee, Soichiro Shimizu, Suebsang Sangwachirapiban, Sujin Wattanawongchai, Surachai Ekphalakorn, Sutee Kunavichayanont, Takerng Pattanopas, Tawan Wattuya, Thanet Awsinsiri, Toeingam Guptabutra, Top Changtrakul, Vasan Sitthiket, Vipoo Srivilasa, Wantanee Siripattananuntakul, Wutigorn Kongka, Yanawit Kunchaethong and Yuree Kensaku
Dates : December 26, 2016 – February 18, 2017
Venue : The Art Center
7th Floor, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University Phyathai Rd, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 02-218-2965
Email: info.artcenterchula@gmail.com
www.car.chula.ac.th/art
Facebook : The Art Center – Chula
Monday–Friday 9:00 a.m.–7:00 p.m., Saturday 9:00 a.m.–4:00 p.m.
Closed on Sunday & Public Holidays

You may also like...