Fit For a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Creations by Balmain

banner_902newfont-01

นิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ” (Fit For a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Creations by Balmain) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ออกแบบโดยนายปิแอร์บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาเป็นเวลากว่า ๒๒ ปี และมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

banner_902newfont-02  Fit For A Queen_2 Fit For A Queen_3 Fit For A Queen_4 Fit For A Queen_Banner Khon Banner

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ทรงฉลองพระองค์แบบสากลตามความเหมาะสมแก่โอกาสในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓  จึงมีพระราชดำริให้ว่าจ้างนักออกแบบต่างชาติ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาแนะนำเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามธรรมเนียมตะวันตก

Khon_1

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพอพระราชหฤทัยผลงานการออกแบบของห้องเสื้อบัลแมง เนื่องจากรูปแบบชุดดูเรียบง่ายแต่สง่างาม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายบัลแมงเป็นช่างออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์แบบสากลในการโดยเสด็จต่างประเทศอย่างเป็นทางการในครั้งนั้น และโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดเตรียมฉลองพระองค์ทั้งหมด

Khon_2

ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทย แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบต่างชาติที่มีชื่อเสียงมาดูแลฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย ยังถือเป็นพระราชกุศโลบายในการส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวโลกได้เป็นอย่างดีทำให้เกิดความนิยมสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศมาจนถึงทุกวันนี้

Khon_3

บัลแมงยังเป็นผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์ทั้งแบบสากลและแบบไทยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสต่างๆ สืบต่อมา และฟรองซัวส์ เลอซาจ เป็นผู้ดูแลเรื่องงานปักฉลองพระองค์ หลังจากบัลแมงถึงแก่กรรมใน พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ห้องเสื้อบัลแมง ซึ่งมีอีริคมอร์เทนเซน เป็นหัวหน้านักออกแบบรับผิดชอบดูแลงานตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อไปนับเป็นการสืบทอดงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ที่ยาวนานมากว่าสองทศวรรษ

Khon_4

นิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ” (Fit For a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Creations by Balmain) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องจัดแสดง ๑-๒ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.

Fit For A Queen_1

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

จิตตาภา อาชาเทวัญ ๐๘๙-๔๘๐-๔๕๑๔, วศินี อ่องจริต ๐๘๖-๕๕๙-๙๑๙๘, กัณฑิมา วรรณรัตน์ ๐๘๗-๓๓๗-๗๗๘๘

บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์                                                                                                                                            บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด                                                                                                                                                                         โทร. ๐-๒๒๕๒-๕๖๙๙  แฟกซ์. ๐-๒๒๕๒-๕๖๙๘

You may also like...