คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เปิดตัวโครงการ “มิวเซียม 4.0”

 

1 (7)

 

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เปิดตัวโครงการ “มิวเซียม 4.0”

สร้างมิติใหม่พิพิธภัณฑ์ไทย พร้อมตั้งเป้าคนไทยรวมถึงส่งเสริมให้ชาวต่างชาติ
เข้ามาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยมากขึ้น

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เปิดตัวโครงการ “มิวเซียม 4.0”
มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ของวงการพิพิธภัณฑ์ไทยผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ
คนในปัจจุบัน พร้อมนำร่องเปิดตัว 2 โครงการ ได้แก่ เว็บไซต์ “มิวเซียมไทยแลนด์” และ “บัตรมิวสพาส” บัตรเดียวเที่ยวได้ถึง 54 พิพิธภัณฑ์ทั่วไทย           

1 (6)

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ กล่าวว่า รัฐบาลซึ่งมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ของไทย ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจึงได้เปิดตัวโครงการ

“มิวเซียม 4.0 (Museum 4.0)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ของวงการพิพิธภัณฑ์ไทย ให้มีความทันยุคทันสมัยและเป็นระบบเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอันสอดคล้องกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน โดยความร่วมมือของ 18 หน่วยงาน ภายใต้คณะกรรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

1 (5)

พลอากาศเอกประจิน กล่าวต่อว่า ในปี 2559 นี้ ภายใต้โครงการดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้นำร่องเปิดตัว 2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการเว็บไซต์ “มิวเซียมไทยแลนด์” หรือ “www.museumthailand.com” ขึ้น ให้เป็น “Museum Community” หรือศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ การให้บริการ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้หลักๆ

ทั่วประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาสืบค้นข้อมูล และรับทราบข่าวสารอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ อีกทั้ง
มุ่งสร้างพื้นที่ออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น ผ่านเว็บเพจที่ถูกออกแบบมาให้มีความทันสมัย ใช้งานง่าย และเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในวงกว้าง รวมทั้งมีการเปิดให้บริการผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Museum Thailand ด้วยเช่นกันโดยในระยะต้นได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จำนวน 331 แห่ง

บัตรมิวสพาส (ด้่านหน้า)

บัตรมิวสพาส (ด้่านหน้า)

บัตรมิวสพาส (ด้่านใน)

บัตรมิวสพาส (ด้่านใน)

นอกจากนี้ยังมีโครงการ“บัตรมิวสพาส (Muse Pass)” บัตรมิวสพาสบัตรเดียวสามารถใช้เที่ยวชมและรับสิทธิพิเศษจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการถึง 54 แห่ง ในราคาเพียง 199 บาท โดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะหันมาสนใจการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
มากขึ้นด้วย

สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้กว่า 5,000 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค โดยคณะกรรมการฯ มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ “มิวเซียม 4.0” จะช่วยหล่อหลอมอาวุธทางปัญญาให้กับคนในสังคมไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติได้ พลอากาศเอกประจิน กล่าวทิ้งท้าย

11

โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนใน 2 โครงการนำร่อง ได้แก่ ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต และติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน เพื่อสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน และล่าสุด คณะกรรมการฯ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
“มิวเซียม 4.0” โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมจัดแสดง 2 โครงการย่อย อันได้แก่ เว็บไซต์ “มิวเซียมไทยแลนด์” และ “บัตรมิวสพาส” ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.museumthailand.com

1 (8)

คณะกรรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2558 โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและมีคณะกรรมการฯ ที่มาจาก 8 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้อีก 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานและยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนติดต่อ
เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ – JC&CO PUBLIC RELATIONS –

ณภัทร กาญจนะจัย / 6681-355-9221 / napatk@jcpr.co.th
มุนินทร์ โตวณะบุตร / 6687-670-8135 / munint@jcpr.co.th

** MEDIA HOTLINE: 02-634-4557/ 081-486-3407 (ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์) **

 

 

You may also like...