ขอบเขตในการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศิลปวัฒนธรรม

top01

ชื่อโครงการ                          BACC TRAINING OF ART MANAGER 2016

หัวข้อการบรรยาย                กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์

วัน/เวลา                                 วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-15.30 น.

สถานที่                                  ห้องประชุม 401 ชั้น4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วิทยากร                                 อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์
บรรณาธิการบริหารสื่อศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ArtBangkok.com
กรรมการผู้จัดการ / บรรณาธิการบริหารเครือ HI-CLASS MEDIA GROUP

กลุ่มเป้าหมาย                       นิสิตนักศึกษา จำนวน 25 คน

รูปแบบการอบรม                บรรยายภาคทฤษฎี              2             ชั่วโมง

อบรมเชิงปฏิบัติการ            2.5          ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหาในการบรรยาย

  1. ความหมายทั่วไปของ ‘กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์’
  2. ความจำเป็นของการวางกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ในระบบงานบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
  3. ข้อพิจารณาที่สำคัญ (CRITERIA) ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์
  4. วิธีการเขียนแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับงานศิลปวัฒนธรรม
    • การวางแผนกิจกรรมด้านการตลาดสำหรับงานศิลปวัฒนธรรม
    • การวางแผนสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์สำหรับงานศิลปวัฒนธรรม

You may also like...