I will be honest

“สัตย์ ฉันจะซื่อตรง” นิทรรศการเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ชื่อโครงการ PSG Art Project นิทรรศการในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 ของการทำ Art Projectในปี พ.ศ. 2558 นี้ PSG Art Project ได้คัดเลือกนักศึกษาชุดใหม่ 14 คน มาสร้างสรรค์ผลงานและตีความหมายของ “สัตย์” ตามทัศนะ ตามความคิดและความเข้าใจของตนเองอย่างอิสระ ผ่านเทคนิคส่วนตัวที่ตนถนัด โดยมีข้อกำหนดเรื่องการใช้สี ที่กำหนดให้ผู้สร้างสรรค์ยึดเป็นเกณฑ์ในการทำงาน สีที่กำหนดไว้ ได้แก่ สีขาว สีดำ สีแดง สีเหลือง สีส้มเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีฟ้า (สีที่ปรากฏตามป้ายจราจร) ทั้งนี้ โดยมีนัยสำคัญที่จะอุปมาอุปมัยเชิงความคิดระหว่างคำสั่งสอนทางศาสนา กับ นัยยะการทำงานของป้ายจราจรซึ่งเป็น Key Visual ในสื่อประชาสัมพันธ์ของนิทรรศการครั้งนี้

ป้ายจราจร กับ คำสั่งสอนทางศาสนานั้น มีความเหมือนร่วมกันในบทบาท หน้าที่การทำงานอยู่หลายแง่มุม กล่าวคือ เป็นสิ่งที่คอยชี้แนะในวิถีที่ปลอดภัย , เป็นสิ่งที่คอยบังคับให้เราเดินได้ถูกที่ถูกทาง , เป็นสิ่งที่คอยเตือนสติในการใช้ชีวิตไม่ให้ตกอยู่ในความประมาท , เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกชีวิต และมีเป้าประสงค์ที่คล้ายกัน คือ เพื่อความเป็นระเบียบ ความปลอดภัยของทุกชีวิต และถึงเป้าหมายโดยสวัสดิภาพ จะต่างกันก็ตรงที่ป้ายจราจรมุ่งความเป็นระเบียบ ความปลอดภัยและการไปถึงเป้าหมายทางกายภาพ ส่วนคำสั่งสอนทางศาสนามุ่งความเป็นระเบียบ ความปลอดภัยและการ ”เข้า” ถึงที่หมายทางจิตใจ แต่สรุปสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและวิจารณญาณของตัวบุคคลนั้นเองเป็นสำคัญ ว่าจะเลือก “ละเมิด” หรือจะเลือก “ปฏิบัติ” จะเลือกกระทำตามความเคยชินของสัญชาตญาณอย่าง “สัตว์” หรือเลือกกระทำอย่าง “สัตย์”….

Exhibition : I will be honest
Artist : 14 students. From the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.
Dates:  3rd – 29th July 2015.
Venue:   PSG Art Gallery
Tel:  02-221-0820

You may also like...