การออกแบบ – ศาลพระภูมิ

HOLYPLUS ศาลพระภูมิเป็นศาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออัญเชิญพระภูมิที่ดีเข้ามาสิงสถิตอยู่  เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้านและบริวารต่างๆให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอ พิธีการตั้งศาลและบูชาศาล หากทำอย่างดีก็จะสามารถสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นเป็นหลักที่พึ่งพิงของทุกคนได้

คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยหลักศาสนาพระพุทธเจ้าต้องการสอนมนุษย์ให้พึ่งตนเอง ช่วยให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด   มนุษย์ทั่วไปที่ยังไม่เข้าถึงในพระธรรม  เมื่อเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ ไม่สามารถพึ่งตนเองได้   จึงหันมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวคุ้มครองให้ผ่านพ้นหรือบรรเทาความทุกข์  ช่วยให้ปัญหาต่างๆ เบาลงไปได้

 

การตั้งศาลพระภูมิ หรือศาลเทพ เทวะ ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้กับอาคารบ้านเรือนองค์กรต่างๆ หรือโรงงาน ที่มีผู้อาศัย  บริวาร  หรือคนงานอยู่เป็นจำนวนมาก  บางครั้งจะช่วยให้เกิดความสงบ ลดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ    อย่างน้อยที่สุดเมื่อพนักงานมีปัญหาต่างๆ   ศาล  สามารถเป็นที่พึ่งระบายความทุกข์  ฝากความหวัง  ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ช่วยคุ้มครอง ให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการ การตั้งศาลที่ดูน่าเลื่อมใส  หรือมีขนาดใหญ่ เสมือนเป็นผู้ทรงอำนาจที่สุดในบริเวณหรือองค์กรนั้นๆ การมาบนบานศาลกล่าว  ก็เหมือนกับได้อยู่ในสังกัดของผู้ยิ่งใหญ่ ทำให้ มีความมั่นใจ มีพลังเกิดขึ้นได้อย่างมาก ทำให้ลดความเครียด ความกดดัน สามารถกลับมามีสติในการทำงานได้อย่างไม่น่าเชื่อ

 

การบนถวายของให้พระภูมิ หรือเทพ เทวะ ควรจะบนและสร้างมโนภาพด้วยใจบริสุทธิ์   หากบนถวายคณะนางรำ  ช้าง ม้า วัว ควาย  ต้องมีมโนภาพที่ตรงกับสิ่งที่จะถวายแก้บน ไม่ทำแบบศรีธนญชัย เช่น บนว่าจะถวายคณะนางรำ รำถวายจริงๆ แต่แก้บนโดยการถวายนางรำ ช้าง ม้า วัว ควาย ที่เป็นพลาสติก

อย่างไรก็ตาม  การบนที่ดีที่สุดคือการบนที่จะตั้งใจทำความดี มีศีลธรรม ทั้งต่อตนเองเเละผู้อื่น ตลอดจนสังคมทั่วไป

 

ในระหว่างการกราบไหว้ บูชา ควรจะทำจิตใจให้สงบเพื่อให้เกิดผลแห่งความสำเร็จ     อาจทำอานาปาณสติ  การกำหนดลมหายใจแบบอานาปาณสติ  จะทำให้สมองได้รับอ๊อกซิเจนอย่างมากและหลั่งสารโดพามีน(Dopamine) ซึ่งเป็นสื่อนำคำสั่งจากสมอง (Neurotransmitter) ประสิทธิภาพของสมองและการคิดจืงดีขึ้น  เกิดปัญญาตามมา  โดพามีนจะไปทั่วร่างกายและนำคำสั่งจากสมองสั่งให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ในร่างกายคลายตัว ไม่กดทับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ทำให้เลือดลมไหลเวียนดี สุขภาพดี เกิดวามสุข คิดดี ทำดี ความมีสติก็จะเกิดตามมา ความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้   และสั่งสอนมานานกว่า 2,500  ปี ก่อนที่นักวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันจะค้นพบ

 

การบูชาบวงสรวงในพิธีขนาดใหญ่ ที่ทำถูกต้อง

สมบูรณ์จริงๆ หากอธิบายในหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน  ระหว่างพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์  ผู้เข้าร่วมพิธีจะได้ประสบการณ์ทั้งรูป รส  กลิ่น เสียง ที่กระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมน หรือสารต่างๆ เช่น เอ็นโดฟีน (Endophine) ซีโรโทนิน (Zerotonine), โดพามิน (Dopamine) ซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความสุข มีสติ พร้อมที่จะแก้ปัญหา และสร้างสรรสิ่งที่ดี

 

รูปลักษณ์ของศาลพระภูมิ ซึ่งเป็นเทพระดับธรรมดาจะมีเสาเดียว  HOLYPLUS  ถือว่าการออกแบบด้วยเสาเดียว เป็นการทำให้แตกต่างจากบ้านของคนหรือมนุษย์ ซึ่งมี 4 เสาขึ้นไป และการมีเสาเดียวผูกคั่นด้วยผ้าสี ประดับด้วยไฟระยิบระยับ หรือในยุคโบราณจุดเทียนให้สว่างไสว จะทำให้เหมือนวิมานลอยอยู่กลางอากาศ ดูมีปาฏิหารย์ เหาะเหิร ลอยได้

 

ศาลเทพ หรือ เทวะองค์อื่นๆ ซึ่งชั้นสูงกว่า มักจำลองเป็นปราสาทที่อยู่บนยอดเขาพระสุเมร  ฐานต้องดูหนักแน่น หากจะให้สมบูรณ์ต้องมีน้ำล้อมรอบ  มีรั้วราชวัตร  มีป่าหิมพานต์ (อาจปลูกว่านมงคล 108 อย่าง) คล้ายตำนานกวนเกษียณสมุทร

 

ส่วนศาลเจ้าที่ หรือศาลตายาย จะมี 4 เสา และมีบันไดขึ้นลง   ใกล้เคียงบ้านเรือนมนุษย์มากกว่า

 

การดูแลศาล ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และการมีศาลที่ออกแบบกลมกลืน กับสภาพแวดล้อมอาคารข้างเคียง จะสร้างความเชื่อมั่น สร้างศรัทธาให้กับผู้พบเห็น  และสะท้อนวิธิคิดของเจ้าของบ้านหรืออาคาร ว่าเป็นคนอย่างไร เป็นระเบียบเรียบร้อยแค่ไหน   หากตั้งศาลได้ดี ละเอียดถี่ถ้วน   ทำงานอะไรก็รอบคอบละเอียดละออ  ก็ย่อมช่วยให้พบแต่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

 

การเปลี่ยนสักการะภัณฑ์ต่างๆ เช่น ช้าง ม้า บนศาล หรือทำความสะอาด สามารถทำได้ โดยการจุดธูปบอกกล่าว ด้วยจิตใจและเจตนาที่ดี   เมื่อเสร็จแล้วก็ให้จุดธูปบอกกล่าวอีกครั้ง

 

การตั้งศาล  หรือเปลี่ยนศาลใหม่ ให้ดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม สามารถทำได้ไม่ยาก อาจทำด้วยตนเอง หรือสอบถามผู้รู้  เพื่อความสุข  ความเจริญรุ่งเรือง เป็นการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่ชีวิตจะมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

HOLYPLUS

11  ซอยรัชประชา 3    ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร    กรุงเทพฯ    10900

โทร : 02-911-9880

แฟกส์ : 02-587-2211  กด   102

E-Mail holyplus@holyplus.com

 

 

You may also like...