จุฬาฯสรรศิลป์ ในหลวง

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรมขึ้น และได้จัดสรรพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการโดยให้ชื่อว่า”นิทรรศสถาน” เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดรวบรวม และเป็นพื้นที่เพื่อสื่อแสดงออกทางรูปแบบของนิทรรศการศิลปะ เพื่อให้คุณค่าของงานศิลปะเหล่านั้นเป็นที่ประจักษ์

โดยมอบหมายให้สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนต่อเนื่องตลอดทั้งปี สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดนิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์ : ในหลวง”  นี้ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่ในเชิงวิชาการศิลปะ โดยได้เชื้อเชิญ ศิลปินวัชระ ประยูรคำ ประติมากรผู้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ให้นำผลงานประติมากรรรมมาจัดแสดง ณ พื้นที่ดังกล่าว และนำผลงานบางส่วนซึ่งอยู่ภายใต้การสะสมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซึ่งศิลปินท่านนี้เป็นผู้สร้างสรรค์) มาร่วมจัดแสดงด้วย

วัชระ ประยูรคำ มีความสามารถเฉพาะในการสร้างสรรผลงานประติมากรรมแบบเหมือนจริงที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับในประเทศและนอกประเทศ เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมาศิลปินได้รังสรรผลงานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระอิริยาบถต่างๆมาอย่างต่อเนื่องงดงามตามพระจริยวัตร โดยผลงานสร้างสรรที่นำมาจัดแสดงนั้น เป็นผลงานที่ได้เรียงร้อยพระราชกรณียกิจของในหลวงช่วงประวัติศาสตร์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีผลงานประติมากรรมเหมือนจริงของกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีและพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งผลงานทั้งหมดได้บ่งบอกให้เห็นถึงความประณีตใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกลายละเอียด จึงทำให้ผลงานมีมิติเหมือนจริงและมีการจัดวางองค์ประกอบได้อย่างงดงามลงตัวได้อย่างสมพระเกียรติ นอกจากนั้นในการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ยังนำเสนอผลงานแบบศิลปะแบบติดตั้งจัดวาง มาผสมผสานในการนำเสนอเพื่อสร้างมิติ  สร้างพลังและปลุกเร้าความรู้สึกของกระบวนการรับรู้ทางร่างกายให้กับผู้เข้าชมได้ใช้สัญญาความทรงจำสร้างจินตนาการ อีกทั้งผลงานชุดนี้ นอกจากที่จะมีแนวงานที่ผสมผสานอย่างลงตัวได้อย่างเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแล้ว ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงเจตคติความจงรักภักดีที่มีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

นิทรรศการในครั้งนี้ จักได้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังก่อให้ประชาคมจุฬาฯตลอดจนสาธารณะชนได้ซาบซึ้งถึงความงามจากความสามารถเฉพาะตัวของศิลปินเกี่ยวกับประติมากรรมแนวเหมือนจริง โดยส่วนหนึ่งมุ่งหวังจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะในแขนงนี้ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

พิธีเปิดนิทรรศการ  31 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00น.  โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล (อธิการบดี) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

นิทรรศการ : “จุฬาฯสรรศิลป์ : ในหลวง”
ศิลปิน : วัชระ ประยูรคำ
วันที่ : 31 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  02-2183709 / 0859457746 เวลา 10.00-18.00น.

 

 

You may also like...