AN-TI-TLE

ไลลาแกลเลอรี่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ AN-TI-TLE ผลงานการจัดวางเชิงพื้นที่ (site-specific installation)โดยศิลปินชาวเชียงใหม่ มิตร ใจอินทร์เพื่อเป็นการเปิดตัวพื้นที่สำหรับศิลปะร่วมสมัยแห่งใหม่ และเปิดนิทรรศการแรกของไลลาแกลเลอรี่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่บนถนนท่าแพ ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

AN-TI-TLE เป็นนิทรรศการที่ตั้งใจนำเสนอแนวทางการทำงานศิลปะของมิตร ใจอินทร์ผ่านตัวผลงานชุดใหม่ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมามิตรปฏิเสธที่จะตั้งชื่อผลงานของเขาด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องการชี้นำ หรือยัดเยียดความคิดของเขาลงไปผ่านข้อจำกัดทางภาษา มิตรเปิดโอกาสให้ผู้ชมตีความ อ่านงาน และรับรู้โดยตัวผู้ชมเอง และเลี่ยงที่จะตอบคำถามว่าผลงานของเขาเป็นผลงานจิตรกรรม หรือประติมากรรม โดยที่มิตรเองเรียกผลงานของเขาว่าเป็น ‘painting’ ในการทำงานศิลปะมิตรหาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ ในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผ่านการจัดวาง การการติดตั้งตัว รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับ/เปลี่ยน ตัวงาน และมุมมองผลงานตามแต่ผู้ชม นอกจากนี้นิทรรศการนี้ยังเป็นความพยายามในการทำลายกำแพงที่เกิดจากข้อจำกัดทั้งหลายเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ และการลบเลือนเส้นแบ่งการจำกัดความประเภทงานศิลปะ

ผลงานการจัดวางเชิงพื้นที่ในนิทรรศการนี้ ประกอบไปด้วยผลงานชุดใหม่ที่มีความเชื่อมโยง และเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดในเชิงความคิด การสร้างสรรค์ การจัดวาง การเลือกใช้วัสดุ และผลลัพธ์ที่ได้ ผลงานจิตรกรรมชุด Untitled (floor work) ที่ถูกจัดวางเต็มพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นพรมและเวทีในเวลาเดียวกัน เป็นดังคำเชิญชวนกึ่งท้าทายให้ผู้ชมมีมุมมองในการดูผลงานจิตรกรรมที่แตกต่างออกไป ผลงานชุดอื่นๆถูกจัดวางอยู่บน ‘เวที’ แห่งนี้ ได้แก่ Untitled (extended scroll) ซึ่งถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจาก Untitled (scroll) ผลงานชุดที่เป็นที่รู้จักกันดีของมิตรในเรื่องการแหกกฎเกณฑ์ความเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ ในงานชุดนี้ถูกพัฒนาและนำเอาวัสดุใหม่เข้ามาใช้ ตัวรูปทรงของงานเกิดจากการดัดแผ่นเหล็กที่ถูกใช้เป็นโครงสร้างเกิดเป็นการฟอร์มตัวที่แตกต่างออกไป Untitled (formed work) เกิดจากการเชื่อมเหล็กและพันผ้าใบทับลงไปและถูกลงสีก่อนจะถูกกลบทับด้วยสีโทนขาว และถูกเคลือบด้วยเรซิ่นในพื้นผิวขั้นสุดท้าย เกิดเป็นพื้นผิวกึ่งโปร่งแสงที่เผยให้เห็นถึงร่องรอยชั้นของสีที่อยู่ด้านล่าง ตัวงานถูกสร้างให้มีลักษณะเฉพาะที่หลากหลายผ่านการเปลี่ยนมุมมองของผู้ชมหรือการจัดวางที่แตกต่างออกไป อีกทั้งยังสร้างรูปทรงที่หลากหลายเมื่อถูกวางซ้อนทับกัน

เกี่ยวกับศิลปิน มิตร ใจอินทร์
เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2503 จังหวัดเชียงใหม มิตร ใจอินทร์ เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ และเข้าศึกษาต่อที่ University of Applied Arts Vienna ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มิตร ใจอินทร์ เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มคนสำคัญในวงการศิลปะไทย โดยเฉพาะในเชียงใหมเมื่อหลายสิบปีกอน มิตรเป็นผู้ร่วมกอตั้งโครงการสำคัญของเชียงใหม เช่น โครงการเชียงใหมจัดวางสังคม หรือ Chaing Mai Social Installation (CMSI) และร่วมก่อตั้ง โครงการที่นา The Land Foundation สำหรับมิตรการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นการสื่อสารความคิดส่วนตัวต่อศิลปะ และชีวิต รวมทั้งความคิดเห็นต่อสังคม และการเมืองมักเป็นปัจจัยหลักในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเขา ผลงานการเเสดงเดี่ยวล่าสุด ได้แก่ นิทรรศการ Pastorale ที่ G1 Contemporary กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2557) นิทรรศการ Postpositive: Freaky You Are Always ที่ SA SA BASSAC กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา (พ.ศ. 2557) นิทรรศการ Untitled ที่ H Gallery Chiang Mai เชียงใหม (พ.ศ. 2555) และยังร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการกลุ่ม และ เทศกาลศิลปะนานาชาติ เช่น นิทรรศการ Medium at Large ที่ Singapore Art Museum (พ.ศ. 2557-2558) นิทรรศการ 18th Biennale of Sydney: All Our Relations เทศการซิดนียเบนาเล่ เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2555) นิทรรศการไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์ ที่หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2555) เป็นต้น

ไลลา พิมานรัตน์ (ภัณฑารักษ์)
เกิดเมื่อ พ.ศ. 2529 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ไลลา พิมานรัตน์ จบการศึกษาจากภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2551) หลังจากมีประสบการณ์ทำงานในสายการจัดการงานศิลปะ และภัณฑารักษ์ ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้ง ไลลาแกลเลอรี่ พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยแห่งใหมที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากเป็นภัณฑารักษ์ประจำไลลาแกลเลอรี่ ไลลา ยังร่วมจัด และคิวเรทนิทรรศการให้กับสถานบันทางศิลปะอื่นๆด้วย บางส่วนของนิทรรศการที่ไลลาเป็นภัณฑารักษ์ได้แก่ นิทรรศการ AN-TI-TLE โดยมิตร ใจอินทร์ ที่ ไลลาแกลเลอรี่ จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2558) นิทรรศการ TRANCE โดยอานนท์ นงค์เยาว์ และปิยะรัศมี์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ ที่ แกลเลอรี่เวอร์ กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2557)

เกี่ยวกับแกลเลอรี่
ไลลาแกลเลอรี่ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2557 และ กำลังจะเปิดนิทรรศการแรกของแกลเลอรี่ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2558 นี้ ไลลาแกลเลอรี่ถูกกอตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์ในการเปิดพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัย และจัดแสดงนิทรรศการคุณภาพ ที่เน้นการคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ เเละให้ความสำคัญในเรื่องการนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัย เปิดกว้างทุกสื่อ และมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอและยกระดับศิลปินทั้งในเวทีระดับประเทศ และเวทีสากล ในนิทรรศการแรก ไลลาแกลเลอรีเลือกที่จะนำเสนอผลงานจากศิลปินชาวเชียงใหม่ มิตร ใจอินทร เพื่อเน้นย้ำการแสดงจุดยืนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันเปิดกว้างและไม่จำกัดการนำเสนอผลงานจากศิลปินเชียงใหมเท่านั้น แต่ตั้งใจนำเสนอผลงานทั้งศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติ โดยกอนหน้านี้ร่วมนำผลงานศิลปินไทยไปจัดแสดงที่งาน Art Stage Singapore 2015 ในส่วนของ Southeast Asia Platform

นิทรรศการ : AN-TI-TLE
ศิลปิน : มิตร ใจอินทร์
ภัณฑารักษ์ : ไลลา พิมานรัตน์
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2558
สถานที่ : ไลลาแกลเลอรี่ (LYLA Gallery) ชั้น 2 เลขที่ 234 ถนนท่าแพ ตำบลช้างเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
เวลาทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ / 10.30 – 18.30 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 084-388-1488
อีเมล : info@lylagallery.com
เว็บไซต์ : www.lylagallery.com

You may also like...