Tagged: AN-TI-TLE

AN-TI-TLE

ไลลาแกลเลอรี่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ AN-TI-TLE ผลงานการจัดวางเชิงพื้นที่ (site-specific installation)โดยศิลปินชาวเชียงใหม่ มิตร ใจอินทร์