ฟื้นชีวิตงานช่างศิลป์ไทย หัตถศิลป์บัวหลวง ครั้งที่ ๑ งานสลักดุนภาชนะโลหะ

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือช่างศิลป์ จัดโครงการประกวดหัตถศิลป์บัวหลวงครั้งที่ ๑ หัวข้อ “งานสลักดุนภาชนะโลหะ” พร้อมเปิดโอกาสให้ช่างศิลป์ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในรูปแบบหัตถศิลป์ เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสืบไป รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น ๙oo,ooo บาท

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า มูลนิธิธนาคารกรุงเทพในฐานะองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการประกวดหัตถศิลป์บัวหลวงครั้งที่ ๑ หัวข้อ “งานสลักดุนภาชนะโลหะ” เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานช่างศิลป์ประเภทต่างๆซึ่งเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่แสดงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจน มูลนิธิจึงจัดการประกวดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยคัดเลือกงานช่างประเภท งานสลักดุนภาชนะโลหะ เช่น ขันโตก เตียบ ตะลุ่ม พาน คนโท กล่องฯลฯ

การประกวดหัตถศิลป์ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ หัตถศิลป์ไทยแนวประเพณี และหัตถศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ ประเภทละ ๓ รางวัล รวม ๖ รางวัล และรวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น ๙oo,ooo บาท ช่างศิลป์สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละหรือกลุ่มละไม่เกิน ๓ ชิ้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดหรือจัดแสดง ณ ที่ใดมาก่อน

คณะกรรมการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดหัตถศิลป์บัวหลวง ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, นายถวัลย์ ดัชนี, นายทองร่วง เอมโอษฐ์, นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, นายนคร พงษ์น้อย, นายวิถี พานิชพันธุ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม, นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, นายปัญญา วิจินธนสาร, นายเผ่าทอง ทองเจือ, Mr. Rolf  Von Bueren, นายชุมพร เที่ยงธรรม และนายวิมล ยุเหล็ก

กำหนดเวลาและสถานที่ส่งผลงาน : วันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑o.oo-๑๕.oo น. ณ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ชั้น ๒๗ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : www.bangkokbank.com

คัดเลือกและตัดสินผลงาน : วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศผลการตัดสิน : ทางเว็บไซต์ : www.bangkokbank.com  และ  www.queengallery.org

พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการ : ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

แสดงนิทรรศการ : ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าประกวดได้ ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนสีลม กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา ๑o.oo น.-๑๕.oo น. โทร (o๒) ๒๓o-๒๕๖o หรือ (o๒) ๒๓o-๒๕๖๒ กำหนดวันส่งผลงานและวันตัดสินผลงาน ตามประกาศของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

หรือทางเว็บไซต์  : www.bangkokbank.com
และ  www.queengallery.org

 

You may also like...