WHAT ARE WE DRINKING?

นำเสนอผลงานศิลปะจัดวางซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคการเป่าแก้วจำนวน 44 ชิ้น และงานประติมากรรมพอร์ซเลน (porcelain) จำนวน 366 ชิ้น รูปทรงของแก้วเป่าทรงหยดน้ำกระเซ็น หลอมรวมกับเครื่องปั้นพอร์ซเลนรูปทรงขวดเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ผสมผสานกับข้อความแกะสลักที่ส่องสว่างจากดวงไฟในขวด สื่อแสดงถึงการตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพรับเครื่องดื่มของผู้คนในยุคปัจจุบันที่มิได้ดื่มเพียงเพื่อสุขภาพหรือความอยู่รอด หากเราต่างดื่มด่ำกับเครื่องดื่มหลากรสเพราะการโฆษณา การเลียนแบบ การเข้าสังคม กระทั่งรสนิยมความชอบส่วนตน ใช่หรือไม่

WHAT ARE WE DRINKING? – นีโน สาระบุตร, 2014
“ดื่มอะไรดี” คําถามง่ายๆ ที่ถามกันอยู่ประจํา วันละหลายครั้ง ตั้งแต่เด็กจนโต คําตอบที่เราตอบก็เป็นการตัดสินใจง่ายๆ ในการเลือกที่จะดับกระหาย จะบํารุงหรือหล่อเลี้ยงร่างกายของเรา

“เริ่มจากน้ํานมเปี่ยมคุณค่าของแม่ สู่น้ําดื่ม น้ําอัดลม ชา กาแฟ เหล้า เบียร์ ไวน์ ไปจนถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลากหลายไม่รู้จบ จากปัจจัยที่จําเป็นในชีวิต สู่ความรื่นรมย์ สนุกสนาน จนถึงมารยาททางสังคมกระทั่งกลายเป็นการดื่มที่เป็นภัยต่อชีวิต

นี่เราดื่มอะไรกันอยู่ ดื่มเพื่อใคร และดื่มเพื่ออะไร เราตระหนักรึเปล่าว่าจริงๆ แล้วเราจําเป็นต้องดื่มสิ่งเหล่านั้นแค่ไหน ความรู้และข้อมูลต่างๆ มีให้เรารับรู้ ศึกษาได้ทุกที่ แต่ก็ไม่วายที่เรายังทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใส่ใจ และเฝ้าเสาะหาข้ออ้างมาเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอ

กี่ครั้งที่เราเลือกดื่มเพราะความตองการที่แทจริงของรางกาย กี่ครั้งที่เราดื่มตามหนัง ตามโฆษณา ตามเพื่อน ตามนาย ตามสังคม ตามสมัยนิยม ตามใจปาก ปลอยใหนิสัยความเคยชินเปนนาย บอยแคไหนที่เราคิดวาทุกอยางในชีวิตเราควบคุมได แตก็ยังปลอยใหกระแส และอารมณพาเราหลงทางไป การมีทางเลือกเปนขอดีแนหรือ แลวถาทางเลือกเหลานั้นเปนทางเลือกที่ไมดีละ

ความหลากหลาย แปลวา เราพัฒนาแลว เรามีวัฒนธรรมที่ดีกวา หรือ มีประชาธิปไตยมากกวา แนหรือ ถา น้ํา คือ คําตอบสําหรับการดับกระหาย แลวทําไมเราถึงมีเครื่องดื่มอื่นๆ ใหเลือกเยอะแยะมากมายขนาดนี้ ฉันก็ไมรูคําตอบหรอกนะ แตตั้งใจวา จะตองคอยถามคําถามนี้กับตัวเอง กับคนรอบขาง และกับคุณดวย

“นี่เราดื่มอะไรกันอยู ดื่มทําไม และดื่มเพื่ออะไร”

งานจัดวางครั้งนี้เปนการผสมผสานระหวางสื่อหลัก 2 อยาง คือ แกวเปา และขวดพอรซเลนแกว 44 ชิ้น เปาในสตูดิโอแกว ทางภาคตะวันตกของเกาะอังกฤษ สตูดิโอที่นีโนไดไปเรียนรูวิธีเปาแกวในป 2556

“รูปทรงหยดน้ําแตกกระจายนี้ เคย พยายามจะปนจากพอรซเลน แตไมสามารถเพราะขอจํากัดของวัสดุ เลยตัดสินใจเปลี่ยนเปนขึ้นรูปดวยแกวแทน” หลังจากไดเรียนรูวิธีการเปาขึ้นรูป และสรางฟอรมตามแบบรางไดในป 2556 นีโนกลับเขาสตูดิโอเปาแกวอีกครั้งในฤดูใบไมรวงป 2557 เพื่อสรางสรรคผลงานจัดวางชุดนี้ ขวดพอรซเลนโปรงแสง 366 ชิ้น สลักขอความจากดานใน สะทอนถึงเหตุผลและอารมณที่แตกตาง เบื้องหลังเครื่องดื่มแต
ละอยางที่เราเลือกดื่มกัน จากรูปทรงขวดเครื่องดื่มที่คุนเคย มาเปนโคมไฟสื่อความหมายเรียบงาย เชน ขวดไวนที่สลักขอความวา ‘LIKE, LOVE OR ADDICTION’  นี่คือการแสดงเดี่ยวครั้งที่ 6 ของนีโน นับตั้งแตเธอตัดสินใจหยุดการทํางานโฆษณา มาเปนศิลปนอยางเต็มตัวตั้งแตป 2551 WHAT ARE WE DRINKING? – Nino Sarabutra, 2014

ศิลปิน : นีโน่ สาระบุตร
วันที่ : 29 มกราคม – 15 มีนาคม 2557
สถานที่ : อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (สุขุมวิท 55 ทองหล่อซอย 10)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร: 02-422-2092
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
เว็บไซต์ : www.ardelgallery.com

You may also like...