Tagged: WHAT ARE WE DRINKING?

WHAT ARE WE DRINKING?

นำเสนอผลงานศิลปะจัดวางซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคการเป่าแก้วจำนวน 44 ชิ้น และงานประติมากรรมพอร์ซเลน (porcelain) จำนวน 366 ชิ้น รูปทรงของแก้วเป่าทรงหยดน้ำกระเซ็น หลอมรวมกับเครื่องปั้นพอร์ซเลนรูปทรงขวดเครื่องดื่มหลากหลายชนิด