The manual

บ้านและสวน The manual ฉบับพิเศษ เรื่องราว 15 เรื่องของงานช่างต่างๆ มีความน่าสนใจตรงเรื่องราวที่มา และความพยายามในการฝึกมือของเขาเหล่านั้นเป็นสำคัญ มากไปกว่านั้นคือ ”ความสุข” ที่พวกเขาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวการลงมือทำงานช่าง

ผู้เขียน :
ISBN : 9786163878878
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140

You may also like...