มหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดง​ ครั้งที่ 2 ( MUSIC AND PERFORMING ARTS FESTIVAL 2012 )

โครงการเครือข่ายวัฒนธรรม : มหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดง​ ครั้งที่ 2 ( MUSIC AND PERFORMING ARTS FESTIVAL 2012 ) /​ Map 2012 Spirit of ASEAN
1. นาฏศิลป์ไทย
2. ดนตรีสากล ประกอบการวาดภาพ
3. หุ่นสายเสมา
4. นาฏศิลป์สากล
5. ละครใบ้
6. นาฏศิลป์ลาว
รอบเวลา 17.30 น.
1. เบญจอารยวัฒน์ราชพฤกษ์
2. ดนตรีไทย ประกอบการวาดภาพ
3. อัศจรรย์สุวรรณภูมิ นาฏศิลป์อ่างทอง
4. การแสดงจากมหาวิทยาลัยบูรพา
5. ชั่วฟ้าดินสลาย
6. นาฏศิลป์อินโดนีเซีย
7. นาฏศิลป์อินเดีย
8. ละครหุ่นคน ม.หัวเฉียว
9. นาฏศิลป์เวียดนาม
10. นาฏศิลป์บรูไน
11. นาฏศิลป์ลาว
12. นาฏศิลป์ฟิลิปปินส์
13. นาฏศิลป์สวนสุนันทา
14. การแสดงจากมหาวิทยาลัยธรรมศ​าสตร์

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ( หอประชุมใหญ่ ) อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชมฟรี จองที่นั่งด่วน คุณอัครวินทร์ ปิยะนิยมเดชา 086 – 573 – 8378 รอบการแสดงเวลา 13.00 น.

You may also like...