ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๖๗ ปี วันสันติภาพไทย

 

กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันปรีดี พนมยงค์ เสรีไทยและทายาท ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๖๗ ปี วันสันติภาพไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมภาคเช้า  ณ ลานอาคารเสรีไทยอนุสรณ์ สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

-ลงทะเบียนและรับหนังสือที่ระลึก

-ชมนิทรรศการ “ประวัติความเป็นมาของเสรีไทย”

-การขับร้องบทเพลงสันติภาพ

เวลา๐๘.๔๕ น.                        – แขกผู้มีเกียรติพร้อม ณ บริเวณพิธี

เวลา๐๙.๐๐ น.                         – ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน

– พิธีกรกล่าวต้อนรับ

เวลา๐๙.๐๕ – ๐๙.๓๐ น.        – การขับร้องเพลงสันติภาพโดย เยาวชนกรุงเทพมหานคร

– ตัวแทนทายาทเสรีไทยกล่าวคำรำลึกในวาระครบรอบ๖๗ ปี วันสันติภาพไทย

– ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดงานครบรอบ ๖๗ ปี วันสันติภาพไทย

– แนะนำเสรีไทย

– ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบรางวัลการประกวดวาดภาพของนักเรียน

เรื่อง “เสรีไทยเพื่อสันติภาพ”

เวลา๐๙.๓๑ น.                         – พิธีทางศาสนา ๓ ศาสนาอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒

-พิธีการทางศาสนาอิสลาม

– พิธีการทางศาสนาคริสต์

– พิธีการทางศาสนาพุทธ

เวลา๑๐.๐๐ น.                         – ธรรมกถาสันติภาพ  โดย พระครูธีรพัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์

เวลา๑๑.๐๐ น.                         – แขกผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น.          – กิจกรรมสำหรับเยาวชน

 

มีรถตู้เฉพาะเสรีไทยไปส่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ เพื่อร่วมงานในภาคบ่าย

โทรศัพท์ ๐๒-๓๘๑-๓๘๖๐-๑

กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันปรีดี พนมยงค์

เสรีไทยและทายาท

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ  ๖๗  ปี  วันสันติภาพไทย

กิจกรรมภาคบ่าย  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

……………………………………………………………………

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

-พิธีเปิดงานครบรอบ  ๖๗  ปี  วันสันติภาพไทย  โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /ผู้แทน

วางช่อดอกไม้คารวะเสรีไทยและผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามโลกครั้งที่๒  ณ  สวนประติมากรรม

ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย หน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสันติภาพ  เดินจากสวนประติมากรรมมาที่จุดชมนิทรรศการ ด้านหลังข้างตึกโดม

(ด้านสนามฟุตบอล)

-ชมนิทรรศการเรื่อง “ขบวนการเสรีไทยเพื่อเอกราชอธิปไตยของชาติ”  ณ  บริเวณด้านหลังข้างตึกโดม

(ด้านสนามฟุตบอล)

 

เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

-ลงทะเบียน/ รับหนังสือที่ระลึก  ณ  ห้องประชุมสัญญา  ธรรมศักดิ์  ตึกโดม  ชั้น ๒

-พิธีมอบรางวัลสันติประชาธรรม

-ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปรองดองของขบวนการเสรีไทย  ในสงครามโลกครั้งที่ ๒”

โดย ดร. วิชิตวงศ์  ณ  ป้อมเพชร

 

เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

-เสวนาวิชาการเรื่อง“การหลอมความหลากหลายเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันของขบวนการเสรีไทย”

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณศาสตราจารย์ภิชาน  วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์  ประธานหลักสูตร

รัฐศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

และนายกษิดิศ  อนันทนาธร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย  อาจารย์วิภา ดาวมณี

 

เวลา  ๑๗.๐๐ น.  จบรายการ

 

สอบถามรายละเอียดที่หมายเลข :  ๐๒-๓๘๑-๓๘๖๐-๑

Pridi Banomyong Institute

65/1 Thonglor, Sukhumvit 55 Rd., Vadhana, Bangkok 10110 Thailand

Tel : (66) 2381-3860-1 Fax : (66) 2381-3859

email :  banomyong_inst@yahoo.com

website  :  www.pridiinstitute.com

You may also like...