Faithful

รูปแห่งศรัทธาเป็นงานเขียนและงานปั้นที่รังสรรค์เพื่อถ่ายทอดสุนทรียภาพบุคคล ที่ควรแก่การยกย่องและสรรเสริญ ให้เกิดเป็นผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ล้วนสร้างคุณงามความดีพร้อมทั้งเสียสละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานด้วยใจรัก วาดคนที่อยากวาด ปั้นคนที่อยากปั้นด้วยความศรัทธา เพื่อถ่ายทอดสุนทรียารมณ์ความงาม ความรู้สึกและจินตนาการให้เกิดเป็นรูปธรรมในเนื้องาน งานที่สร้างสรรค์ด้วยจิตรศรัทธา จากประสบการณ์และด้วยพุทธิปัญญา เชื่อว่าย่อมแสดงให้เห็นถึงพลังของความงามแห่งสัจจะไม่มากก็น้อย

สัจจะคือวิถีแห่งพุทธะ ที่จะนำพาชีวิตสู่หนทางแห่งอิสรภาพ ข้าพเจ้าเชื่อต่อสัจจะอันดีงาม ทั้งทางโลกและทางธรรม สัจจะนั้นถือได้ว่าคือสิ่งที่เป็นจริง เป็นเกียรติ และเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ข้าพเจ้าหวังว่ารูปแห่งศรัทธาคงจะเป็นการบันทึกความงามไว้ในงานจิตรกรรมและประติมากรรม เพื่อได้ระลึกถึงบุคคลที่พร้อมไปด้วยความดีที่ปรากฏเป็นความงาม และยังคงประจักษ์เป็นความจริง อันเป็นแบบอย่างที่จะน้อมนำมาเป็นอนุสติแก่ชนรุ่นหลัง อย่างน้อยก็จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนสังคมที่อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้

พิธีเปิดนิทรรศการ 12 กันยายน 2557 เวลา  18.30 น.

นิทรรศการ : “รูปแห่งศรัทธา” (Faithful)
ศิลปิน : หงส์จร เสน่ห์งามเจริญ
วันที่ : 12 – 28 กันยายน 2557
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อศิลปิน : 081-816-1685

You may also like...