The believe

มนุษย์เราล้วนแล้วแต่มีความเชื่อ ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใน ความรัก ครอบครัว ศาสนา ภูติผีปีศาจ และอื่นๆอีกมากมาย นิทรรศการครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่ความเชื่อทาง ความรักในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตกับธรรมชาติ ที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน โดยทั้งคุณแมททิว และคุณเจษฎา ต่างมีความคิดในการทำงานศิลปะในรูปแบบงานจิตรกรรม ที่เน้นเนื้อหาสาระไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความเชื่อ โดยคุณแมททิว จะทำงานในเรื่องราวของพุทธศาสนากับชีวิต คุณเจษฎาทำงานเรื่องชีวิตกับธรรมชาติ

พิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00น.

นิทรรศการ : “ความเชื่อ” (The believe)
ศิลปิน : เจษฎา คงสมมาศ, แมททิว โทมัส (Matthew Thomas)
วันที่ : 9 – 26 สิงหาคม 2557
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อศิลปิน : 085-465-5507

You may also like...