พับผ้าเป็นบัวงาม

ฝึกจิตเป็นสมาธิด้วยศิลปะการพับผ้าเป็นดอกบัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


วันที่-เวลา : วันศุกร์ที่  27 กรกฎาคม 2555  (16.00 – 18.00 น.)
สถานที่ : ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : www.nitasrattanakosin.com or www.facebook.com/nitasrattanakosin

 

 

 

You may also like...