After to After

นำเสนอผลงานจิตรกรรมกึ่งสื่อผสมซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจากดิน น้ำ อากาศ และแสงแดด โดยปรากฏรูปลักษณ์เป็นศิลปะสองมิติบนผืนผ้าใบที่มีเนื้อดินนูนต่ำแตะแต้ม ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพในธรรมชาติที่ก่อให้เกิดดุลยภาพในชีวิต

เมื่อน้ำ อากาศ และแสงแดดทำปฏิกิริยากับเนื้อดิน ก่อให้เกิดร่องรอยแตกระแหงเป็นรูปทรงอิสระบนกรอบผ้าใบ สื่อแสดงสถานะของดินในฐานะต้นกำเนิดของพืชพรรณสิ่งมีชีวิต และสื่อเสนอถึงความงดงามอันเต็มไปด้วยความหลากหลายในธรรมชาติอย่างเรียบง่าย 

นิทรรศการ :“After to After”
ศิลปิน : เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ
วันที่ : 29 เมษายน – 8 มิถุนายน 2557
สถานที่ : ดีโอบีหัวลำโพง แกลเลอรี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร : 02-422-2092
เว็บไซต์ : www.ardelgallery.com

You may also like...