Tagged: After to After

After to After

นำเสนอผลงานจิตรกรรมกึ่งสื่อผสมซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจากดิน น้ำ อากาศ และแสงแดด โดยปรากฏรูปลักษณ์เป็นศิลปะสองมิติบนผืนผ้าใบที่มีเนื้อดินนูนต่ำแตะแต้ม ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพในธรรมชาติที่ก่อให้เกิดดุลยภาพในชีวิต