พระอุโบสถวัดพุทธปทีป

วัดพุทธปทีป ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแบบไทย  โดยรัฐบาลไทยร่วมมือกับประชาชนไทยได้ริเริ่มโครงการขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕o๗  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษและประเทศในภาคพื้นยุโรป

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕o๘   รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง  เรียกว่า “คณะกรรมการจัดตั้งวัดพระพุทธศาสนา  ณ กรุงลอนดอน”  เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์  และต่อมาคณะกรรมการได้แต่งตั้งให้นายประเวศ ลิมปรังษี ทำหน้าที่สถาปนิกผู้รับผิดชอบโครงการ

ในปี พ.ศ. ๒๕o๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับวัดนี้เป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งยังได้พระราชทานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยไว้เป็นพระประธานประจำวัด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า “วัดพุทธปทีป”

ในพิธียกช่อฟ้าและผูกพัทธสีมา วันที่  ๒๙-๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทดังนี้
“น่าอนุโมทนายินดีอย่างยิ่งที่คนไทยมีศรัทธาและความพร้อมแรงพร้อมใจกันมาสร้างวัดขึ้นในประเทศอังกฤษได้สำเร็จเป็นปึกแผ่นวัดพุทธปทีปนี้จึงมีความสำคัญมาก  คือ นอกจากจะเป็นที่ศึกษาปฏิบัติและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นนิมิตหมายของชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทยที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่ง ควรอย่างยิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายจะตั้งใจถนอมรักษาไว้และบำรุงให้ถาวรวัฒนายั่งยืนไป  พร้อมทั้งพยายามปฏิบัติใจให้สุจริตเป็นธรรมดาตามแบบแผนของพุทธมามกะ เพราะพระพุทธศาสนาช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความสุขสงบร่มเย็น  เมื่อบุคคลในชาติมีความสงบร่มเย็น  ก็จะทำให้อนาคตของชาติสว่างแจ่มใสและเจริญมั่นคงอย่างแท้จริง ”
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕

การออกแบบพระอุโบสถวัดพุทธปทีปนั้น ผู้ออกแบบได้เน้นการประยุกต์รูปแบบและระบบการก่อสร้างอาคารที่เหมาะสมกับสภาพที่ตั้งและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศของประเทศอังกฤษที่มีความหนาวเย็นหากแต่ดัดแปลงหลังคาบางส่วนให้มีศิลปะแบบวัดไทย ลักษณะเป็นอาคารจตุรมุขแบบกึ่งตรีมุขตามอย่างศิลปสถาปัตยกรรมไทย ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร และมีกำแพงแก้วรอบอุโบสถ มีห้องใต้ดินเป็นห้องโถงใหญ่สำหรับใช้เป็นห้องสมุด ห้องประชุม และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับวัดพุทธปทีป  กรุงลอนดอน ไว้ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์มาตั้งแต่เริ่มโครงการ ทางมูลนิธิวัดพระพุทธศาสนา ณ กรุงลอนดอน จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. และพระราชลัญจกรบนหน้าบันพระอุโบสถ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๒๓

พระอุโบสถวัดพุทธปทีป
เลขที่ ๑๔ ถนนคาโลนน์ วิมเบิลดัน เขตเมอร์ตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
(พ.ศ. ๒๕o๘ – ๒๕๒๕)
ออกแบบโดย : อาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี

 

You may also like...