Oh My God

“คุณพระช่วย” เรามักได้ยินคำอุทานนี้ จากผู้อาวุโส รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย อย่างเผลอตัว พลั้งปากออกมาตามความเคยชิน หรือไม่ก็เป็นคำอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลคุณพระคุณเจ้าช่วยเหลือให้ได้สมปรารถนา

แต่เราก็ไม่รู้ว่าที่พูดขอออกมานั้นช่วยเราได้จริง หรือเป็นคำที่เสริมการตกใจ และปลอบใจตัวเองในขณะเดียวกัน จนเกิดเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมสืบเนื่องกันมาช้านาน ในความเป็นจริง คำว่าคุณพระช่วยนี้หมายถึง “คุณพระธรรม” คำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (จากท่านพุทธทาส ภิกขุ) ทรงตรัสสอนให้รู้ธรรมะในการใช้ชีวิต มีสติ ไม่ประมาทในทุกขณะจิตดำรง เราจะขอให้ท่านช่วย เราก็ต้องช่วยตัวเองโดยเรียนรู้ธรรมะ เพื่อนำมาใช้ในชีวิต คุณพระท่าช่วยเราแบบนี้ มันสะท้อนให้เห็นถึงจิตใต้สำนึกของคนที่มีความอ่อนแอ กลัว ขาดการไตร่ตรอง แสวงหาการอ้อนวอน รอความหวัง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นผลผลิตของการกระทบในสิ่งแวดล้อม – สังคม- ความเป็นอยู่ของคน ณ ขณะนั้น

ปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์หนีไม่พ้น อาหาร ,เสื้อผ้า ,ที่อยู่อาศัย ,ยารักษาโรค + เงิน ถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกจัดสรรให้เข้ากับคนในสังคมอย่างเท่าเทียม โลกนี้ก็คงจะอยู่ดีมีความสุขไร้ซึ่งปัญหาใดๆ กลับกันกับโลกปัจจุบัน ความเหลื่อมล้ำอย่างต่อเนื่องในสังคม ค่าครองชีพสูง ผลผลิตมีราคาต่ำ ต้องทำงานเพื่อได้มาซึ่งเงินที่ไม่ค่อยจะพอใช้จับจ่ายในชีวิตอย่างดิ้นรน ในสภาวะจำยอม โหยหาอารมณ์อิสระ ผลกระทบต่างๆนานา ปัจจัยในการดำรงชีพไม่สมดุลกับชีวิตมนุษย์ จนเกิดปัญหาทั้งภายในสังคมและภายในจิตใจ

สภาวะจิตใจที่อยากเป็นอิสระจากการงาน อาชีพที่กระทำโดยสถานะจำยอม อิสระจากคนที่ปิดกั้นการทำมาหากินจากผู้มีอำนาจอิทธิพล อิสระจากแรงกดดันของสิ่งแวดล้อม โดนบังคับให้อยู่ในกรอบ อิสระจากกะลาภายในจิตใจ บรรจุความกลัว ,ไม่กล้า ,ความมืดมนภายใน เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากต้องการ จะก้าวให้พ้นสิ่งเหล่านี้ โดยหวังดำเนินชีวิตเชื่อมโยงกับสิ่งที่รัก สอดคล้องภายในตัวเองอย่างมีอิสระ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ของคน ณ ปัจจุบัน และความรู้สึกของตัวตน สร้างสรรค์ในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ + วิถีมนุษย์+กาลเวลาในวัฒนธรรมแบบไทย เพื่อจุดประกายความกล้าที่จะละความกลัวอย่างมีสติ สู่อิสระภาพภายในจิตใจให้เกิดสิ่งที่ดีงาม เสนอมุมมองส่วนตัวที่มีต่อสังคมผ่านผลงานศิลปะ หวังแค่ความบันเทิงใจ สร้างความสุขเล็กๆต่อเติมรอยยิ้มกำลังใจในความหวังบนโลกใบนี้

พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 18:30 น.

นิทรรศการ : คุณพระช่วย (Oh My God!)
ศิลปิน : ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล
วันที่ : 13 – 26 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อศิลปิน : 087-817-5547

You may also like...