สัมมนากึ่งวิชาการ ร่องรอยกาลเวลา : มองล้านนา-แลเมียนมาร์ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย,สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล,ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย ปตท.,การไฟฟ้าฝ่ายผลิต,สายการบินไทยแอร์เอเชีย และ บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด


ขอเชิญร่วมการสัมมนากึ่งวิชาการ ร่องรอยกาลเวลา : มองล้านนา-แลเมียนมาร์ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดการเริ่มที่บรรยายพิเศษโดย นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และกล่าวต้อนรับโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวข้อเสวนาประกอบด้วยหัวข้อหลัก: “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชาติกับประวัติศาสตร์ของประชาคมอาเซียน” พบกับ รศ. ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ทองแถม นาถจำนง (นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย) ศรัณย์ บุญประเสริฐ (นักเขียนอิสระ) ดำเนินรายการโดย ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต หัวข้อแบ่งกลุ่มย่อย 2: “เพลงดนตรี กวี ชีวิต สุ้มเสียงวัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์”  พบกับเทพศิริ สุขโสภา, โชคชัย วงษ์ตานี ,ถนอมไชย วงษ์แก้ว ดำเนินรายการโดย มหา สุรารินทร์ หัวข้อแบ่งกลุ่มย่อยที่ 2: “มองล้านนา แลเมียนมาร์-ก่อนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน” พบกับ มาลา คำจันทร์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ ,สัมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระ ,ธีรภาพ โลหิตกุล กลุ่มสห + ภาพ ดำเนินรายการโดย ทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย หัวข้อแบ่งกลุ่มย่อยที่ 3: “บนหลากหลาย-ก่อนก้าวสู่ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน” พบกับ พรสุข เกิดสว่าง มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน,วันดี สันติวุฒิเมธี บก.สาละวินโพสต์ ดำเนินรายการโดย อัมพิกา ไกรอ่ำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

พิธีกรประจำวัน: ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต  สมจิตร พรรณา  มินทร์ลดา นิธิโชตินันทชัย ในงานมีหนังสือชุดความรู้อาเซียนและหนังสือนานาสาระ ของที่ระลึก จำหน่ายในราคาถูก รายได้สมทบกิจกรรมของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยและสโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อสำรองที่นั่งฟรี ได้ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 053-875321

You may also like...