เปิดหลักสูตร EXCOMM – PRThailand

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดหลักสูตรบริหารงานสื่อสาร รับมือ AEC “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และการตลาด ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรม หลักสูตรการบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program, EXCOMM – PRThailand3  “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และการตลาด สำหรับการแข่งขันในเวทีโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อรองรับการสื่อสารทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับทิศทาง AEC โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริหารและบุคคลากรในแวดวงการสื่อสารของไทย ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ  

หลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program : EXCOMM – PRThailand 

เป็นหลักสูตรของ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่ปรับปรุงขึ้นล่าสุดของวงการบริหารงานสื่อสาร ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กร โดยกำหนดเนื้อหาหลักให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งด้านการบริหารงานสื่อสารและเทคโนโลยี ด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร ที่ชัดเจนโดยมีเนื้อหาที่ปรับปรุงอยู่ตลอด ให้สามารถรับมือกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

เน้นการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับแนวคิด ความรู้ประสบการณ์ และกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารในประเด็นที่น่าสนใจ การสร้างองค์ความรู้ทางการสื่อสารเพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารขององค์กร กับวิทยากรชั้นนำในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงร่วมการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพ

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : www.prthailand.org

 

You may also like...