ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์” ยอดเยี่ยม ปี 2556 ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ที่ยอดเยี่ยมของนิสิต นักศึกษาในภาควิชาจิตรกรรมทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 ที่ได้รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์มาจัดแสดงร่วมกัน มีผลงานจำนวนทั้งสิ้น 110 ชิ้น จากมหาวิทยาลัย 31 แห่ง พิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556  เวลา 10.30 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหารหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาของตน ในสถานที่ตั้งของสถาบันนั้นๆเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโอกาสที่คนภายนอกจะได้รับรู้รับชมมีค่อนข้างจำกัด ทั้ง ๆ ที่เป็นงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ ควรแก่การเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นใหม่เหล่านั้น   หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่เปิดการเรียนการสอน ในด้านศิลปะ คัดเลือกผลงานศิลปนิพนธ์ที่ยอดเยี่ยมของแต่ละสถาบัน มาจัดแสดงร่วมกัน

โดยเป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันละ  2  คน ระดับปริญญาตรี สถาบันละ 3 คน  คนละ 1  ผลงาน ซึ่งมีทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และ งานจัดวาง โดยหวังว่านิทรรศการครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษามีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่มีคุณภาพออกเผยแพร่แก่สาธารณชน นับเป็นการเปิดประตูศิลปะจากภายในรั้วมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางออกไปสู่ผู้สนใจทุกระดับยิ่งขึ้น
ผลงานศิลปนิพนธ์ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นงานจิตรกรรมของนิสิตนักศึกษาจำนวน 110 คน จาก 31 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผลงานระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายจำนวน 102 ภาพ และระดับปริญญาโทจำนวน 8 ภาพ รวมผลงานทั้งสิ้น 110 ภาพ

ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)

ธวัชชัย หอมทอง (ThawatchaiHomthong)

ร่องรอยวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำ

The Trace of Life in Riverside

สื่อผสมจัดวาง

Mixed Media and Installation

200 x 200 cm.

ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอร่องรอยที่เกิดจากการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตชุมชน สะท้อนถึงความรู้สึกสลดใจ อาลัยอาวรณ์กับสิ่งที่กำลังสูญสิ้นไป โดยแสดงออกทางผลงานด้านทัศนศิลป์ เทคนิคสื่อผสมรูปแบบตั้งจัดวาง พร้อมการนำเสนอข้อมูลของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

The author traces the origins of the various areas that affect the river ecosystem. Environments and way of life, reflecting the feeling of dejected. Nostalgia for lost. The expression of the visual arts.Mixed media techniques, layout, and presentation to the affected communities.

มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์) Silpakorn University (Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts)

กัมปนาท สังข์สร (Kampanat Sangsorn)

ไม่มีชื่อ หมายเลข4

Untitled No.4                   

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

Acrylic on Canvas                                             

180 x150 cm.

จากจุดเริ่มต้นอันแสนเรียบง่ายของบรรพชนนั้น มนุษย์ได้นำอารยธรรมทางด้านวัตถุเดินทางมาไกลเพียงใด และเป็นเรื่องยากเย็นแค่ไหนที่เราจะทำความเข้าใจและมองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน ถ่องแท้ในยุคสมัยที่ระบบคุณค่า และความหมายถูกทำให้พร่าเลือน ข้าพเจ้าจึงได้สร้างผลงานจิตรกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่ย้อนแย้งเหล่านี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการทำความเข้าใจตนเอง และมิติที่ซับซ้อนของความเป็นมนุษย์

From the first piece of stone that nicked, turned into weapon for hunting, the human culture begins with the aiming for a basic living. After thousand of years, human became wiser, the evolution of good also processing. Between the paths to civilization, human added illusion ideal into the material goods over and over. Nowadays, goods not also represent human creativity and wisdom, but it represents lifestyle, taste, gender, social status, power, and indicate the quality of life.

มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์) Silpakorn University (Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts)

นพวงษ์  เบ้าทอง (Noppawong Baothong)

ทศบารมี

The Great Power

สีฝุ่นบนสมุดไทย

Tempera on Thai Book Art

90 x 190 cm.

จิตรกรรมบนสมุดไทย เป็นศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประกอบเป็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีทั้งที่เป็นข้อความตัวหนังสือและภาพประกอบ เพื่อสร้างความงามและความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ข้าพเจ้านำแนวความคิดนี้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สมุดไทยร่วมสมัย ที่ยังคงรักษาความดั้งเดิมไว้

Painting on Thai traditional book is aiming for teaching Dharma from pictures and words. In order to create profoundly beauty, I use this concept as an inspiration to create a contemporary Thai book that still preserve the original purpose.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology ChaokuntaharnLadkrabang)

กรวิวัฒน์ บุญศรี (Kornwiwat Boonsri)

หวังว่าเธอคงเข้าใจฉัน

I wish she understood me

สีน้ำมันบนผ้าใบ

Oil on Canvas

190 x 120cm.

ข้าพเจ้าสร้างสิ่งสมมติขึ้นเพื่อบำบัดจิต และชดเชยความผิดหวังในอดีต ด้วยภาพแทนหญิงสาวอุดมคติที่หมายถึงหญิงสาวที่รักในอนาคต การเปลี่ยนบริบทของวัตถุสิ่งของส่วนตัว และพื้นที่บนทัศนียภาพจากความรู้สึกนึกคิด เพ้อพร่ำพรรณาอย่างบนกวี ถ่ายทอดเป็นงานจิตรกรรม เปรียบดั่งบนสนทนาที่ถูกตั้งคำถาม และกำลังโต้ตอบอยู่กับตัวเอง

I create this illusion to be a psychological treatment for myself, to dissipate my sadness in the past. This idealistic lady figure means my future loved one. The context changing of personal belongings and the scenery represents the feeling of love, like a poet verse the rhyme. This artwork is like a conversation within the artist’s mind.

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะครุศาสตร์) Chulalongkorn University (Faculty of Education)

ณัชชารีย์ หาญสวัสดิ์ (Natcharee Hansaward)

ยูโทเปียหมายเลข 03 : วังวนสู่สันติภาพ

Utopia No.03: Steps to Peace

ภาพพิมพ์โลหะ

Etching
35.5 x 50.8 cm.

วังวนอันไม่รู้จบสู่สันติภาพอันรื่นรมย์ดั่งความใฝ่ฝันของมวลมนุษย์ ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นได้จริงเช่นโลกในจินตนาการอันซับซ้อนลวงตา

An endless labyrinth to peace, the idealistic stage humanity has long dreamed of, which will never be real, just like the fantasy world filled with fascinating illusions.

มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University)

ไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ (Sainab Hayeejehdoloh)

เอกภาพแห่งความศรัทธา หมายเลข 4    

The Unity of Faith No.4

จิตรกรรมเทคนิคผสม

Mixing Techniques
160 × 180 cm. 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด “เอกภาพแห่งความศรัทธา” ชุดนี้ นำประสบการณ์เรื่องราว ความเชื่อ ความศรัทธา ในวิถีชีวิตชาวมุสลิมจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความสุข มีความอุดมสมบูรณ์ มาเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึก ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการบีบสีเป็นพยัญชนะภาษาอาหรับให้เกิดความเคลื่อนไหวแสดงถึงพลังแห่งความศรัทธาที่มีความกลมกลืน มาเป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงออก เป็นสิ่งแทนค่าความรู้สึกส่วนตน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความงามของความรักและความผูกพัน

Thesis of named “The Unity of Faith” is to bring experience and impression from belief and faithful of Muslims path that are abundance and simple lifestyle in the surrounding community. This is as inspiration for making a story emotionally via a creative process with unique technique. Making motion of Arabic alphabet by squeezing colors is showing the power of faith harmoniously. This symbol expresses the sense of personal value for understanding in the beauty of love and relationship.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi)

อาทิตย์ ดาวเรือง (Atit Daoruang)

มารผจญ (Great Nuisance)

สีอะครีลิคบนผ้าใบ

Acrylic on Canvas

200 x 130 cm.

ว่าด้วยสังคมที่มีการแข่งขันสูงทำให้ผู้คนหลงไปในเรื่องของวัตถุคิดว่าการได้มาซึ่ง อำนาจ เงิน ทอง ชื่อเสียงเป็นสุดยอดของความสุข ซึ่งสุดท้ายก็พบว่าไม่เป็นสิ่งที่จีรังเลย ข้าพเจ้าจึงได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ข้าพเจ้าได้พบเจอกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมกับความรู้สึกส่วนตัวและถ่ายทอดความรู้สึกนี้ออกมาในรูปแบบงานจิตรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวของข้าพเจ้า

The social with high competition makes human mislead the material, power, money and gold, yet these things have no happiness but only sorrow. My inspiration comes from social friends and feeling pass on to my painting.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง (Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Pohchang Academy of Arts)

สิริพร  จงรักชาติ (Siriporn Jongrakchart)

วิถีชีวิตแห่งความผูกพัน 3

The Way of Affection 3

จิตรกรรมผสม

Mixed Technique

190 x 210 cm.

 

เนื่องจากครอบครัวข้าพเจ้ามีอาชีพค้าขายมาตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเด็กๆและเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าได้ใกล้ชิดกับแม่ของข้าพเจ้ามากที่สุด  จากที่ข้าพเจ้าได้ช่วยแม่ประกอบอาชีพ และคลุกคลีอยู่กับชีวิตการค้าขาย  จึงทำให้ข้าพเจ้าเกิดความผูกพัน  แต่เมื่อข้าพเจ้าได้เติบโตขึ้นทำให้การใช้ชีวิตของตัวข้าพเจ้าเองได้เปลี่ยนไป  ไม่ได้อยู่ใกล้แม่เหมือนแต่ก่อน ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกนึกคิดถึงและโหยหาถึงความทรงจำและความผูกพันที่ดีในวัยเด็กที่ข้าพเจ้ามีต่อแม่ของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าต้องการหยิบยกเรื่องราวในอาชีพของแม่ และสภาพบรรยากาศความเป็นอยู่มาสร้างสรรค์ผ่านสื่อผลงานศิลปะโดยผ่านตัววัตถุและวัสดุที่ความหมายต่อความทรงจำและความรู้สึกของข้าพเจ้าในรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว ที่เกิดจากความรู้สึกที่โหยหา เพื่อแสดงถึงความสุข ความอบอุ่น ความผูกพันที่ข้าพเจ้ามีต่อแม่ของข้าพเจ้า

Since I was young, my family is being a proprietor. Wherefore I have intimated with my mother because I contributed to developed our business. You can tell that I was born with the commerce. Therefore, I’m asteriated with it. But when I grew up my living was changed. I’m not intimate with my mother like that time before. So, it’s making me recall a good memory of childhood, about me and mother. According to this reason, I want to present about my mother’s career by an art work that I have created with the special materials which have an importance with my mild, for indicate to a happiness, warmth and wonderful relationship of me and “Mother”.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ChiangraiRajabhat University)

สงกรานต์  เตปินใจ (Songkran Tephinjai)

ชาวนา 1

Farmer 1

สีอะครีลิคบนผ้าใบ

Acrylic on Canvas

100 x 120 cm.

ต้องการสะท้อนถึงปัญหาในสังคมไทย ดังเช่น ความยากจนและความเหน็ดเหนื่อยของชาวนาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลา

Need to reflect a problem in Thai society, such as poverty and the farmer who was tired of exploitation at any time.

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (NakhonRatchasimaRajabhat University)

ชวลิต  หนูกระโทก (Chawalit Nukratok)

Sap Green

สีน้ำมันใบผ้าใบ

Oil on Canvas

110 x 210 cm.

ผลงานของข้าพเจ้า มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการแสดงถึงความรู้สึกภายในและความประทับใจในธรรมชาติ เส้น สี น้ำหนัก และจังหวะทับซ้อนของผืนป่า ตามสถานที่ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปพบเห็น นำมาสร้างสรรค์โดยไม่เรียนแบบธรรมชาติแต่ใช้ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

My art content shows the feeling that related to the impression and inspire of the natures. Each colors and strokes represent the places I have seen and places I have been. With the touch of this beautiful jungle, my creative art is inspired not from the learning but from the natural of creation.

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา (YalaRajabhat University)

ซูไฮมิง อาลี (Suhaimimg Alee)

สีสันบนเรือกอและ

The Colors and the Bow

สื่อผสม

Mixed Media

100 x 100 cm.

ศิลปะความงามที่เกิดจากการเขียนสีหรือการแต้มสีของจิตรกรบนเรือกอและ ทำให้มีสีสันที่แปลกตา  จึงเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมโดยใช้วัสดุเป็นขี้เลื่อยมาแปรรูปให้เป็นแผ่นแล้วฉลุให้เป็นลวดลายเรือกอและ

The artistic beauty of Kolae boat color or the color that painted by the artist and make the boat strange and colorful. The concept of creating and innovating material is processed from sawdust to stencil pattern sheet.

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (SurindraRajabhat University)

พิเชษฐ์ เงางาม (Phichet Ngaongam)

กวยโจวโปล

KuayJow Poll

สื่อผสม

Mixed Media

150 × 200 cm.

แนวคิดนี้มาจากความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเรียกว่า “การโปล” เป็นสัญลักษณ์ในการทำกิจกรรม สิ่งสำคัญคือการทำนายสิ่งไม่ดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นการทำนายทายทักใช้หมอโปลทำการเสี่ยงทาย ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ต้องการสื่อถึง วิถีชีวิตชาวกวยที่มีกับความเชื่อในเรื่องของการโปล โดยใช้วิธีการ “ลดทอน” รายละเอียดสู่ความเรียบง่าย การวางวัตถุซ้ำ และซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบ และใช้เส้นตรงแนวตั้ง เจตนาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสังคมของชาวกวยที่ชอบอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะ และมีความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมล็ดข้าวที่ร่วงจากกะลา สื่อถึงความร้อนใจและใคร่รู้ของผู้ที่ไปขอโปล เส้นที่ยึดระหว่างกะลากับผนัง แสดงให้เห็นถึงปริมาตรของวัตถุ ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิต การใช้สีที่มีความสว่างกว่ากับวัตถุ เป็นการสร้างความแตกต่าง เพื่อให้เป็นจุดเด่นของภาพ และสื่อให้เห็นว่าวัตถุที่ปรากฏในผลงานมีความพิเศษในการการทำนายโรคภัยไข้เจ็บ หรือการหาของที่หายไป และอื่นๆ

This concept came from belief of unseen that call “poll”. This works present life style of Kuay that they believe in Poll ceremony. The objects were placed duplicate and tidy. The prominent point is the difference of objects that were paint with brighter color. The objects that appear in the painting is special for forecast sickness, something lose or another else.

มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์) Silpakorn University (Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts)

โชติพัฒน์ ปิยะนิจดำรงค์ (Chotipat Piyanijdamrong’)

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สีลม 2755 

MRT Silom Station,2212 

จิตรกรรมผสม 

Mixed Media 

280 x 200 cm.

ข้าพเจ้าจินตนาการถึงกรุงเทพฯ ในอีก 200 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2755) ซึ่งเน้นลักษณะของสิ่งก่อสร้างและสภาพแวดล้อมเมืองที่ผสมผสานระหว่าง ความเจริญและความเสื่อมโทรม ข้าพเจ้าจินตนาการถึงเมืองแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยแสงสีแห่งการแปรเปลี่ยนพัฒนา ถูกสร้างทับอยู่บนซากแห่งความเสื่อมโทรม สังคมและสภาพแวดล้อมของเมืองได้รับผลกระทบจากปัจจัยของปัญหาหลากหลายอย่าง เช่น การเพิ่มของจำนวนประชากรอย่างไม่หยุดหย่อน การอพยพถิ่นฐานเข้ามาสู่สังคมเมือง สภาพเศรษฐกิจที่เติบโตท่ามกลางความแออัดยัดเยียด ปัญหาขยะล้นเมืองและมลภาวะ

Imagine Bangkok in the next 200 years (2755 B.E.) with the city infrastructure combine between civilization and decadence. I imagine our future city filled with the rising lights built above the decadence that was effected from the increase of population, immigration, limited space, and pollution.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (Prince of Songkla University, Pattani Campus)

อัลฟาตีฮะห์  มันเหมาะ (Al-fateehah Manmoh)

สัมผัสแห่งจิต

Sense of Soul

วาดเส้นบนผ้าใบ

Drawing on Canvas

150 x 200 cm.

ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในผู้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า (อัลเลาะห์) ขอปฏิญาณตนว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะฮ์และมูฮำหมัดเป็นศาสนฑูตของพระองค์” จากความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า(อัลเลาะห์) เพียงพระองค์เดียวและการปฏิบัติตามกฎบัญญัติ โดยเฉพาะการละหมาดในทุกๆวันสม่ำเสมอ ทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความงามของการปฏิบัติการละหมาด ทุกๆอิริยาบถแสดงถึงความนอบน้อมอย่างสวยงาม การกล่าวสรรเสริญสดุดีวิงวอนในการละหมาดซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ลึกภายในอิริยาบถ มิอาจมองเห็นได้ ผู้ที่ปฏิบัติกับพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะรับรู้ และทุกๆครั้งที่ข้าพเจ้าละหมาดทำให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความสงบ ความเรียบง่ายที่นำพาไปสู่จิตใจที่บริสุทธิ์

As one who has faith in Allah God, I’d like to pledge myself not to worship to any god expect Allah and Muhammad and will act according to the commandment especially the worship of Allah’s kindness gently, respectfully, beautifully with the praise deeply from my soul. With this act, I sense the simple peace that leads me to the purest soul.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)

ธรรมรัตน์  นิรินธนชาติ (Thummarat Nirintanachart)

การผสมผสานวัฒนธรรมจากสื่อ

Cultural Perspective on the Media

สีอะคริลิคและสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

Acrylic & Oil on Canvas

190 x 170 cm. 

การสื่อสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน มีความหลากหลายของสาระ ถูกถ่ายโอนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้การควบคุมการไหลบ่าของวัฒนธรรมการสื่อสารเป็นไปได้ยาก การผสมผสานของวัฒนธรรมสื่อดังกล่าว ข้าพเจ้าแสดงออกด้วยการสื่อสารด้วยวิธีการทางจิตรกรรมสะท้อนผ่านผลงานชิ้นนี้

In these days, communication with the Internet has a variety of material which is transferred rapidly and continually. It is difficult to control the flow of cultural communication. The compound of the cultural communication will be expressed by the communication of painting which indicates through this work.

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (Bunditpatanasilpa Institute)

ฐิติวัจน์   พรไพรสน (Thitiwat Pornpraison)

ความงามจากการเคลื่อนที่ของวัตถุในจินตนาการ

Beauty of Movement of the Imagined Objects (1)

เชื่อมโลหะ,ประกอบไม้

Fuse, Wood and Mixed Media

155 x 140 cm.

ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดจินตนาการของจังหวะในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นนามธรรมที่ไม่สามารถสัมผัสได้ทางสายตาทำให้  สัมผัสได้ทางสายตา โดยผ่านกระบวนการทางประติมากรรม  ถ้าเราใช้กล้องถ่ายรูปจับภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ  จะทำให้เกิดการซ้ำของรูปทรงใหม่มากมายการซ้ำของรูปทรงทำให้เกิดจังหวะที่มีความงามจากการเคลื่อนที่ของวัตถุบวกกับจินตนาการของข้าพเจ้าที่นึกถึงการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้ชมงานได้สัมผัสความงามของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวเรา

I would like present the imagination of abstract movement that cannot be seen through a sculpture technique. If we use camera recording this movement, it will repeat create new shapes of movement. Therefore, I would like to present this concept comparing to the furniture which we use in our daily life.

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึง 28 มิถุนายน 2556 ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 – 19.00 น.

สอบถามข้อมูลติดต่อ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร : 02-281-5360-1

 

 

 

You may also like...