สงัด ปุยอ๊อก

สงัด ปุยอ๊อก
เกิด พ.ศ. ๒๔๘๒  จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่  :๔๑/๙ หมู่ ๗  ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-805794, มือถือ 086-1913650
เวปไซต์ : www.puiock-gallery.com
อีเมลล์ : spuiock@gmail.com, nung@puiock-gallery.com

นิทรรศการเดี่ยว
๒๕๕๔ ถิ่นไทยงาม, ณ หอศิลป์ 116, เชียงใหม่
๒๕๕๓ ถิ่นไทยงาม, ณ หอศิลป์จามจุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
๒๕๕๐  ลมเหนือ, ณ หอศิลป์จามจุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
๒๕๔๘  ดอกไม้เมืองเหนือ, ณ.หอศิลป์จามจุรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
๒๕๔๓  ชีวิตและงาน สงัด ปุยอ๊อก, ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า, กรุงเทพฯ
๒๕๔๓  ชีวิตและงาน สงัด ปุยอ๊อก ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๔๐  ดอย, ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า, กรุงเทพฯ
๒๕๓๘  มนต์เมืองเหนือ, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, กรุงเทพฯ
๒๕๓๖  สีสันล้านนา, ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้, กรุงเทพฯ
๒๕๓๔  เสน่ห์ล้านนา, ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้, กรุงเทพฯ
๒๕๓๐  ศิลปกรรมย้อนหลัง, ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า, กรุงเทพฯ

การศึกษา
๒๕๑๘  ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๗  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๓  ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง(ป.ป.ช.) โรงเรียนเพาะช่าง
๒๕๐๐  มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

Sa-Ngad Pui-Ock

Born 1939 Ratchaburi

Contact Address: 41/9 Mu7, Suthep, Muang, Chiang Mai, Thailand 50200
Tel: +66-53-805-794, mobile: +66-86-191-3650

Website: www.puiock-gallery.com
E-mail address: spuiock@gmail.com, nung@puiock-gallery.com,

Solo Exhibitions
2011 “Gracefulness of Out Home”, 116 Art Gallery, Chiang mai
2010 “Gracefulness of Out Home”, Jamjuree Art Gallery,
Chulalongkorn University, Bangkok
2007    “North Wind”, Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok
2005 “Northern Flower”, Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok
2000 “Life and Work, Sa-Ngad Pui-Ock”, The Musical Center,
Bangkok Bank, Bangkok
“Life and Work, Sa-Ngad Pui-Ock”, Chiang Mai University Art Museum,
Chiang Mai
1997 “Mountain”, The Musical Center, Bangkok Bank, Bangkok
1995 “Charm of the North”, The Imperial Queen’s Park, Bangkok
1993 “Colours of Lanna”, The River City, Bangkok
1991 “Charming Lanna”, The River City, Bangkok
1987 “The Retrospective”, The Musical Center, Bangkok Bank, Bangkok

Education
1975 BFA(Graphic Arts) Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok

 

 

You may also like...