Hochschule für Musik Hamburg

จากการที่มีนักเรียนดนตรีกว่า 750 คนในแต่ละปี ทำให้ มหาวิทยาลัยดนตรีแห่งเมืองฮัมบวร์ก เป็นหนึ่งในโรงเรียนดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี

ซึ่งแต่ละภาควิชาอยู่ในอาคาร Budge-Palais ซึ่งก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1884 ในย่านโรเธอร์บาว์ม ศาลากลางของมหาวิทยาลัยดนตรีแห่งนี้ประกอบไปด้วยโรงละครสมบูรณ์แบบ พร้อมบริเวณแสดงของวงออเคสตร้า และบรรจุได้ 450 ที่นั่ง มหาวิทยาดนตรีแห่งเมืองฮัมบวร์กก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1950

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.hfmt-hamburg.de/

You may also like...