Tagged: UNESCO Bangkok

UNESCO Bangkok

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ยูเนสโกแถลงข่าวเปิดโครงการ “การจัดทำแผนป้องกันและรองรับอุทกภัยสำหรับแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา” ณ. สานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ