Tagged: Under Construction

Under Construction

“เขตปกครองพิเศษ : under construction” เป็นนิทรรศการเดี่ยวอีกครั้งของ ขวัญชัย ลิไชยกุล ผ่านไปเกือบสองปีกับการเตรียมผลงานชุดใหม่ จากผลงานวาดเส้นด้วยพู่กันนำเสนอภาพเมืองในมุมมองแบบ bird’s eye view

Under Construction

WTF เเกลลอรี่ เเละจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ภายใต้ชื่อ Under Construction โดย เอจิ ซูมิ