Tagged: Trimode

Trimode

งานออกแบบที่เกิดจากเรื่องราวและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน นี่คือแนวคิดของนักออกแบบรุ่นใหม่ Trimode นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์,ออกแบบเครื่องประดับ,ตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร