Tagged: Trace of life

Trace of life

รอยชีวิต นิทรรศการเดียว แสดงผลงานจิตรกรรม โดย ศิลปิน พระนาย เกษมถาวรศิลป์ ภาพผลงานนำเสนอใบหน้าของเด็กสาววัยแรกแย้มดูราวไร้มารยา ปรากฎร่องรอยการเปื้อนแป้ง “กระแจะ” หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ทานาคา”