Tagged: TIME

Time

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย Time กลุ่มครุศิลป์ รุ่นที่ 3 เป็นกลุ่มศิลปินและอาจารย์ศิลปะ จำนวน 11 คน ที่มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นโดยผ่านการคัดเลือกจากโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติประจำปี 2555

TIME

Time คือนิทรรศการที่รวบรวมผลงานศิลปะสะสมของนำทองแกลเลอรี ซึ่งจัดแสดงขึ้นในโอกาสที่แกลเลอรีดำเนินกิจการก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 ผลงานที่ถูกนำมาจัดแสดงนั้นเป็นผลงานประเภทภาพพิมพ์ (printing) และภาพลายเส้น (drawing) ของศิลปินที่มีชื่อเสียง