Tagged: The Tale of Princess Kaguya

The Tale of Princess Kaguya

ผลงานอนิเมชั่นเรื่องล่าสุดของสตูดิโอจิบลิ ที่ครั้งนี้หยิบเอานิทาน “เจ้าหญิงกระบอกไม้ไผ่” มาเล่าในสไตล์อนิเมชั่นเหมือนภาพวาดมือที่งดงาม เรื่องราวของคนตัดไม้ไผ่และภรรยาที่พบเด็กผู้หญิงในกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งเติบโตขึ้นมาเป็นเจ้าหญิงที่จิตใจดีและงดงาม