The Tale of Princess Kaguya

ผลงานอนิเมชั่นเรื่องล่าสุดของสตูดิโอจิบลิ ที่ครั้งนี้หยิบเอานิทาน “เจ้าหญิงกระบอกไม้ไผ่” มาเล่าในสไตล์อนิเมชั่นเหมือนภาพวาดมือที่งดงาม เรื่องราวของคนตัดไม้ไผ่และภรรยาที่พบเด็กผู้หญิงในกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งเติบโตขึ้นมาเป็นเจ้าหญิงที่จิตใจดีและงดงาม

Director: Isao Takahata
Runtime: 137 min
Language: Japanese with Thai and English subtitle
Found inside a shining stalk
Showtime : 25-31 Dec 2014
2:30 / 15:00/  17:30/  20:00
House Rama RCA

 

You may also like...