Tagged: Thailand Cultural Centre

ศิลปะภาพถ่าย ยรรยง โอฬาระชิน

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย ขาว-ดำ ด้วยกล้องฟิล์ม ผลงานของอาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ปี 2550