Tagged: Project #3: ACCIDENT

Project #3: ACCIDENT

ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียงนำเสนอผ่านแนวคิด “Drift”หรือการไหลรื่นในความหมายเชิงเทคนิคของการแข่งรถในการเคลื่อนตัวอย่างลื่นไหลทางกายภาพ