Tagged: Prateep Sawangsuk

Prateep Sawangsuk

ประทีป สว่างสุข อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ภาควิชาสีน้ำ สีฝุ่น สีน้ำมัน เกิด : 30 มกราคม 2476 สมุทรปราการ