Tagged: Pharmacide Arts

นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม

Pharmacide Arts (นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม) เป็นนิทรรศการสัญจรในภูมิภาค (กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย) มีผลงานแสดงทั้งหมด 24 ชิ้น (รูปภาพ ประติมากรรม วิดีโอ) สูติบัตรงาน และการฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับยาปลอมในภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง