Tagged: My World

My World

My World นิทรรศการภาพถ่ายที่คัดเลือกจากผลงานในช่วงปี 2006-2013 ของศิลปินช่างภาพหญิง จิตติมา เสงี่ยมสุนทร นิทรรศการครั้งนี้เป็นการแสดงเดี่ยวครั้งที่สองของจิตติมา หลังจากทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์และสร้างสรรค์ผลงานชุดใหม่อยู่หลายปี