Tagged: Losing Face 2

ขายหน้า 2

ขายหน้า 2 การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว  ครั้งที่ 4  ผลงานนำเสนอ เหตุการณ์ สถานการณ์ เรื่องราว เรื่องเล่า และความรู้สึกนึกคิด จากการเฝ้ามอง ติดตาม รับรู้ เรียนรู้ รับฟัง และไม่อยากฟัง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือเปล่า ไม่แน่ใจ