Tagged: IKEA PS 2014

IKEA PS 2014

อิเกียมีความภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า โคมแขวนเพดาน IKEA PS 2014/อิเกีย พีเอส 2014 ซึ่งออกแบบด้วยแนวคิด “แสงจากอวกาศ” ได้รับรางวัล Red Dot Design Award ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ เมืองเอสเซน ประเทศเยอรมนี