Tagged: Garden of Eden

Garden of Eden

ด้วยมุมมองของเธอผ่านผลงาน ทำให้เธอกลายเป็นศิลปินต่างชาติ ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงฤดูหนาวของยุโรป 4 ครั้งที่ผ่านมา เธอแบ่งเวลาการทำงานของเธอระหว่าง ยุโรปและเอเชีย สร้างผลงานจิตรกรรม พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการของเธอเอง