Tagged: G. KINGSLEY WARD

สอนลูกให้ดี

สอนลูกให้ดี หรือ ‘สอนลูกให้รวย’ หนังสือสอนเชิงปรัชญาธุรกิจที่ไม่เคยล้าสมัย ข้อควรระวัง : หลังจากหนังสือเล่มนี้เลิกใช้ชื่อ ‘สอนลูกให้รวย’ และหันมาใช้ ‘สอนลูกให้ดี’ แทน ปรากฏว่า มีหนังสือแนวนี้เกิดขึ้นอีกมากมายทั้งยังตั้งชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกันจนอาจเกิดความสับสนได้