Tagged: Emptiness and Wisdom

Emptiness and Wisdom

เดือนมิถุนายน 2558 นี้ ขัวศิลปะ เชียงรายภูมิใจนำเสนอนิทรรศการศิลปะ Emptiness and Wisdom โดย สมลักษณ์ ปันติบุญ และอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี