Tagged: Contagion ไวรัสความกลัว

Contagion ไวรัสความกลัว

ขณะที่ทั่วโลกกำลังตืนตัวเรื่องการระบาดของ ไวรัสเมอร์ส ทำให้ผมนึกถึง Contagion ภาพยนตร์ทริลเลอร์ว่าด้วยการแพร่เชื้อของไวรัสมรณะซึ่งในหนังไม่ได้ระบุชื่อ(เป็นไวรัสที่คล้ายกับการผสมกันระหว่าง ซาร์ส อีโบล่า H5N1)